Het Ach­ter­weg­vi­a­duct over de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt deze zomer gesloopt om ruim­te te maken voor de defi­ni­tie­ve ver­bre­ding van de Tjal­ma­weg. In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie is er geen nieuw via­duct op deze loca­tie voor­zien. Bos­ka­lis bouwt vóór de sloop van het via­duct een tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug (met trap­pen en een fiets­goot) over de N206 om de ver­bin­ding tus­sen de Ach­ter­weg en de Kool­tuin­weg voor voet­gan­gers en fiet­sers in stand te hou­den. Het werk wordt gefa­seerd uit­ge­voerd en duurt naar ver­wach­ting tot eind juli. We infor­me­ren nu over de eer­ste fase.

Fase 1 (plan­ning onder voorbehoud)
Toe­lich­ting op deze werkzaamheden

Bos­ka­lis ver­legt tij­de­lijk de rij­ba­nen van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg - in een slin­ger - om
vei­lig het via­duct te kun­nen slo­pen. Het ver­keer op de Tjal­ma­weg rijdt daar­na tot de
inge­bruik­na­me van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke, ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg om de sloopwerkzaamheden
heen.

De Kool­tuin­weg wordt een stuk­je ver­legd om ruim­te te maken voor een werk­ter­rein. De Kool­tuin­weg is tij­dens deze ver­leg­ging afge­slo­ten voor het ver­keer, bestem­mings­ver­keer naar de volks­tui­nen uitgezonderd.

Hin­der en bereikbaarheid

Bewo­ners aan de noord­zij­de van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg kun­nen eni­ge geluids­hin­der erva­ren door het fre­zen van het asfalt en het rij­den van bouw­ver­keer. Voet­gan­gers, fiet­sers en land­bouw­ver­keer wor­den omge­leid. De bus­hal­tes langs de Tjal­ma­weg blij­ven bereikbaar.

Meer infor­ma­tie

Over de werk­zaam­he­den voor de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct en de maat­re­ge­len voor het ver­keer plaat­sen we regel­ma­tig berich­ten op de web­si­te, soci­al media en de Bou­w­App van aan­ne­mer Bos­ka­lis. Voor rei­zi­gers wordt er op de bus­hal­te een pos­ter met infor­ma­tie geplakt.