Bin­nen­kort start de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne voor de bouw van de twee­de tun­nel­buis. Eind janu­a­ri is de tun­nel­boor­ma­chi­ne na het boren van de eer­ste tun­nel­buis gear­ri­veerd in de ont­vangst­schacht. Het voor­ste deel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne, het boor­schild, wordt in de komen­de weken gede­mon­teerd en in delen over de weg terug ver­voerd naar de start­schacht aan de A4-zij­de. De volg­wa­gens wor­den ach­ter­uit terug gere­den door de tun­nel. In de start­schacht wor­den de onder­de­len van het boor­schild opnieuw opge­bouwd. Hier­na wor­den de volg­wa­gens gekop­peld en kan de tun­nel­boor­ma­chi­ne star­ten met het boren van de twee­de tun­nel­buis.

Plan­ning en werk­zaam­he­den

De plan­ning voor het opnieuw opbou­wen van de tun­nel­boor­ma­chi­ne ziet er onge­veer als volgt uit:

  • Begin t/m eind febru­a­ri: Demon­ta­ge (A44 zij­de) en ver­voer onder­de­len boor­schild naar bouw­plaats A4 zij­de
  • Van­af medio febru­a­ri t/m eind maart: Inhijsen/opbouwen graafwiel/boorschild bij de start­schacht A4-zij­de
  • Van­af ca. 10 maart: Kop­pe­len volg­wa­gens
  • Medio maart t/m medio april: Diver­se afbouw- en test­werk­zaam­he­den
Wat merkt de omge­ving van de werk­zaam­he­den?

De werk­zaam­he­den zijn ver­ge­lijk­baar met de mon­ta­ge­werk­zaam­he­den die vorig jaar april/mei zijn uit­ge­voerd. Het ver­schil is dat de volg­wa­gens niet meer ingehesen/gemonteerd hoe­ven te wor­den, omdat deze door de tun­nel terug wor­den gere­den. Alleen het boor­schild met daar­in alle onder­de­len zal opnieuw wor­den gemon­teerd. De werk­zaam­he­den hier­voor bestaan voor­na­me­lijk uit las­sen, slij­pen, vast­bou­ten en hij­sen. Met name het las­sen en slij­pen kan in de omge­ving hoor­baar zijn. Ook zul­len er machi­nes zoals hijs­kra­nen aan het werk zijn en is de bouw­plaats ver­licht. Net als bij het boor­pro­ces, wordt tij­dens de opbouw 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. We pro­be­ren de meest over­last­ge­ven­de werk­zaam­he­den (zoals het slij­pen) zoveel moge­lijk over­dag uit te voe­ren.

Door­kijk boor­pro­ces + afbouw tun­nel­bui­zen

Naar ver­wach­ting start in april het boren van de twee­de tun­nel­buis. Hier­na star­ten we ook met de afbouw van de eer­ste tun­nel­buis. Hier­bij gaat het om bij­voor­beeld het aan­bren­gen van kabel­ko­kers, grond en asfalt. In de zomer star­ten we met het bou­wen van de dwars­ver­bin­din­gen tus­sen de twee tun­nel­bui­zen in.