Van maan­dag 10 t/​m vrij­dag 14 febru­a­ri voert Comol5 werk­zaam­he­den uit aan de water­gang bij het bedrij­ven­ter­rein Maal­drift. Zo wor­den er onder meer beschoei­in­gen aan­ge­bracht en wordt de water­gang in defi­ni­tie­ve vorm gemaakt. 

Omdat de werk­zaam­he­den voor­na­me­lijk van­af de paral­lel­baan moe­ten plaats­vin­den, zet­ten we een rij­strook op de paral­lel­baan ter hoog­te van auto­slo­pe­rij Jan­sen af met schild­jes. Aan weers­zij­den van het werk­vak komt een tij­de­lij­ke ver­keers­re­gel­in­stal­la­tie te staan. Het auto­ver­keer wordt om-en-om langs het werk­vak geleid. De werk­zaam­he­den star­ten maan­dag 07.00 uur en naar ver­wach­ting duren deze tot en met vrij­dag­mid­dag 16.00 uur. Ook ´s avonds en ´s nachts geldt de om-en-om regeling.

Aan­slui­tend werk­zaam­he­den HAK in opdracht van Pro­vin­cie Zuid Holland

In de week aan­slui­tend voert fir­ma HAK in opdracht van kabel­be­heer­der Qiri­on en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land kabels- en lei­din­gen­werk­zaam­he­den uit op de Omme­dijk­se­weg ter hoog­te van het weg­ge­tje Maal­drift (de weg naar cam­ping Maal­drift). Ook hier geldt een om-en-om rege­ling die naar ver­wach­ting een week duurt.