In opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land recon­stru­eert Comol5 de aan­slui­ting Lei­den-West. Onder­deel van de aan­pas­sin­gen zijn het maken van een nieu­we P+R en het ver­wij­de­ren van het bestaan­de Trans­fe­ri­um vlak naast de A44 en de wit­te loop­brug die het Trans­fe­ri­um met het gebied aan de over­zij­de verbindt.

Inge­bruik­na­me nieu­we P+R

De werk­zaam­he­den aan het nieu­we P+R ter­rein aan de Oude Rhijn­hof­weg in Oegst­geest zijn in vol­le gang. De voor­be­las­ting is aan­ge­bracht, het ter­rein is gro­ten­deels inge­richt en bin­nen­kort begin­nen de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den. Zon­dag 17 maart wordt het nieu­we P+R ter­rein in gebruik geno­men, op deze dag gaat ook gaat de nieu­we dienst­re­ge­ling van Arri­va in.

Ver­wij­de­ren Transferium

Van­af maan­dag 18 maart start het uit­voe­rings­team met de sloop van het Trans­fe­ri­um en is die niet meer bereik­baar voor gebrui­kers. Ook wordt het voor­ma­li­ge pand van de McDonald’s weggehaald.

Ver­wij­de­ren loopbrug

De wit­te loop­brug wordt in de nacht van zater­dag 30 op zon­dag 31 maart ver­wij­derd. Om de brug vei­lig weg te halen, is de N206 die nacht afge­slo­ten voor alle ver­keer. De toe- en afrit­ten van de A44 blij­ven die nacht wel beschik­baar. Meer infor­ma­tie over deze afslui­ting volgt nog in een nieuwsbericht.