Van maan­dag 4 tot en met vrij­dag 8 novem­ber wordt gewerkt nabij de krui­sing Maaldrift/​Ommedijkseweg. In de naast­ge­le­gen water­gang wordt een nieu­we stuw gebouwd. 

Tij­dens het uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den, tus­sen 07.00 en 16.00 uur, is de weg op deze loca­tie gestremd. Het is dan niet moge­lijk om van­af de Rijksstraatweg/​Ommedijkseweg naar Maal­drift (de weg rich­ting de cam­ping) te rij­den en anders­om. Bestem­mings­ver­keer wordt omge­leid via het Ammon­slaan­tje – Hoge­boom­se­weg. Omdat Maal­drift (tus­sen de Hoge­boom­se­weg en de cam­ping) deze week over­dag in twee rich­tin­gen wordt gebruikt, wor­den ver­keers­re­ge­laars inge­zet om het ver­keer te begeleiden.

De parallelweg/​Rijksstraatweg zelf blijft vol­le­dig bereikbaar.