Na een wel­ver­dien­de vakan­tie is het werk in de tun­nel gis­te­ren weer her­vat. In de eer­ste tun­nel­buis is Comol5 nog vol­op bezig met het inrij­den van aan­vul­ma­te­ri­aal, dat aan weers­zij­den van de kabel­ko­kers wordt aan­ge­bracht. Later komt hier het asfalt over­heen, zo heb je een goed beeld van waar het weg­dek onge­veer komt te lig­gen. Omdat de trac­tor met kiep­wa­gen niet kan keren in de tun­nel, moe­ten ze het hele stuk ach­ter­uit rijden.

Vorig jaar wer­den de vrieslan­sen onder het weg­dek­ni­veau al geboord en aan­ge­bracht. Vol­gen­de maand star­ten we met het aan­bren­gen van de vrieslan­sen boven het weg­dek­ni­veau. Niet lang daar­na star­ten we de vries­in­stal­la­tie op en begin­nen we met het bevrie­zen van de onder­grond om de dwars­ver­bin­din­gen uit te kun­nen graven.