Ons infor­ma­tie­cen­trum open­de in juni weer haar deu­ren en we kon­den al snel weer de eer­ste bezoe­kers ver­wel­ko­men. Dit­maal op afspraak en met een beperkt aan­tal per­so­nen per tijd­slot. De eer­ste week was al snel vol­ge­boekt en dat ver­liep zo goed, dat we het aan­tal per­so­nen per tijds­slot kon­den uitbreiden. 

Rond­lei­din­gen

En wat was en is het leuk om weer live met bezoe­kers te kun­nen pra­ten over de Rijn­land­Rou­te. Met de auto, fiet­send en wan­de­lend kwa­men de bezoe­kers op elk uur naar het infor­ma­tie­cen­trum toe, waar ze een uit­ge­brei­de rond­lei­ding van 45 minu­ten kre­gen. We vra­gen natuur­lijk wel eerst waar de inte­res­se ligt, dan spe­len we daar zoveel moge­lijk op in. Elke bezoe­ker kan maat­werk ver­wach­ten. Je kunt bij­voor­beeld bin­nen een tijd­slot ook alleen het uit­kijk­punt op, of zelf rondkijken.

Bezoe­kers van ver

Er komt een heel divers publiek naar het infor­ma­tie­cen­trum. Zo zagen we een echt­paar die een alter­na­tief zocht voor hun vakan­tie in het bui­ten­land en al lang een bezoek aan de Rijn­land­Rou­te op hun wen­sen­lijst­je had staan; ein­de­lijk was het dan zover. Een begin­nen­de stu­dent die zich alvast voor­be­reid­de op een tech­ni­sche stu­die en met zijn moe­der kwam kij­ken. En een fer­ven­te fiet­ser, die graag meer wil­de weten over de fiets­rou­tes die rond de Rijn­land­Rou­te lopen.

En van dichtbij

Er komen ook veel bezoe­kers uit de direc­te omge­ving van de werk­zaam­he­den. Bij­voor­beeld Pet­ra en Alexan­der uit de Ste­vens­hof, die de werk­zaam­he­den aan de west­kant van de N434 direct voor hun neus heb­ben. Zij vol­gen de Rijn­land­Rou­te op de voet. Ze waren al 4 of 5 keer eer­der langs geweest bij de Rijn­land­Rou­te en maak­ten zodra het weer kon een reser­ve­ring voor een bezoek aan het infor­ma­tie­cen­trum. Zo kon­den zij ook weer eens zien wat er zich aan de oost­kant van de geboor­de tun­nel afspeelt. En naast dat wij ze kon­den bij­pra­ten was het ook bij­zon­der inte­res­sant om hun kant van het ver­haal te horen.

Bezoekers Petra en Alexander voor het uitkijkpunt

Bezoe­kers Pet­ra en Alexan­der voor het uitkijkpunt

Zien we jou ook binnenkort?

Reser­ve­ren kan tot 5 minu­ten van te voren en kan even­tu­eel ook ter plek­ke wor­den gedaan. Reser­veer met­eeen een bezoek via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.