In april voert aan­ne­mer Comol5 week­end­werk­zaam­he­den uit op de A4 tus­sen de Bak­ker­sloot en de N11. Het gaat om het aan­bren­gen van dub­bel­laags ZOAB en de afwer­king van afrit 7 Zoe­ter­wou­de-Dor­p/Lei­den, die voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te is verbreed.

De plan­ning

Voor de werk­zaam­he­den zijn de vol­gen­de week­en­den gereserveerd:

  • Week­end 1 – Vrij­dag 2 april 21.00 uur t/​m dins­dag 6 april 05.00 uur (Pasen)
  • Week­end 2 – Vrij­dag 9 april 21.00 uur t/​m maan­dag 12 april 05.00 uur
  • Week­end 3 – Vrij­dag 23 april 21.00u t/​m maan­dag 26 april 05.00u
  • Reser­ve­week­en­den zijn gepland voor 16 t/​m 19 april en 30 april t/​m 3 mei wan­neer door bij­voor­beeld weers­om­stan­dig­he­den de werk­zaam­he­den niet (vol­le­dig) kun­nen wor­den uitgevoerd.
  • Daar­naast is ook voor­zien om werk­zaam­he­den uit te voe­ren in het week­end van 7 t/​m 10 mei. Zodra meer bekend is over de werk­zaam­he­den, dan volgt hier­over nog informatie.
Werk­zaam­he­den afrit 7 Zoe­ter­wou­de – week­end 1 + 2

De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het fre­zen en aan­bren­gen van asfalt en het aan­bren­gen van gelei­de­rail. Deze werk­zaam­he­den kun­nen met name ’s avonds en ’s nachts in de direc­te omge­ving hoor­baar zijn. Dit werk wordt uit­ge­voerd in de eer­ste twee week­en­den, van 2 t/​m 6 april en 9 t/​m 12 april (en reser­ve­week­end 16 t/​m 19 april).

Werk­zaam­he­den aan­bren­gen ZOAB A4 deel Bak­ker­sloot-N11 – week­end 1/​2/​3

Op het deel tus­sen de Bak­ker­sloot en de N11 bren­gen we dub­bel­laags ZOAB aan, een stil­le asfalt­soort waar­door er min­der geluid van het weg­ver­keer te horen is in de direc­te omge­ving. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in alle drie de week­en­den en bestaan onder meer uit het weg­fre­zen van delen van het oude asfalt en het aan­bren­gen van asfalt en gelei­de­rail. De gelei­de­rail op de mid­den­berm is al aan­ge­bracht, nu wordt ook de gelei­de­rail in de bui­ten­berm gemaakt (waar nu bar­riers staan). Daar­naast moe­ten er nog 2 fun­de­rings­pa­len wor­den geheid voor een weg­por­taal ter hoog­te van afrit 7. Dat gebeurt op zater­dag 10 april in de och­tend tus­sen 08.00 en 12.00 uur. Met name het fre­zen van asfalt, het aan­bren­gen van de gelei­de­rail en de hei­werk­zaam­he­den voor het por­taal kan in de direc­te omge­ving hoor­baar zijn.

Gevol­gen weg­ver­keer A4

In de week­en­den van 2 t/​m 6 april en 9 t/​m 12 april (en reser­ve­week­end 16 t/​m 19 april) wor­den er van­we­ge de werk­zaam­he­den twee rij­stro­ken afge­slo­ten op de rij­baan van Den Haag rich­ting Amster­dam. Er blij­ven twee rij­stro­ken beschik­baar. Ook de ver­bin­dings­weg van de A4 naar de N11 en de aan­slui­ting Zoe­ter­wou­de-Dorp, Lei­den (7) wor­den afge­slo­ten. Houd reke­ning met omlei­din­gen en extra reis­tijd. Ver­keer van de A4 naar de N11 en de aan­slui­ting Zoe­ter­wou­de-Dorp, Lei­den (7) wordt omge­leid via afrit Hoog­ma­de (6).

In het week­end van 23 t/​m 26 april (en reser­ve­week­end 30 april t/​m 3 mei) wordt er van­af vrij­dag 23 april 21.00 uur tot zon­dag 25 april 07.00 uur twee rij­stro­ken afge­slo­ten rich­ting Amster­dam. Op zon­dag over­dag is de weg vrij, in de nacht van zon­dag 25 april 21:00 uur op maan­dag 26 april 05:00 uur wordt de hoofd­baan afge­slo­ten. Er zijn dit week­end geen omlei­din­gen, er blij­ven altijd twee rij­stro­ken beschik­baar. Plan uw reis via www.vanAnaarBeter.nl.

A4 omleiding kaartje