De pro­vin­cie Zuid-Hol­land sluit van vrij­dag­avond 30 april 20.00 uur tot maan­dag­och­tend 3 mei 05.00 uur de N206 Euro­pa­weg in Lei­den af voor ver­keer tus­sen de A4 en het Lam­men­schans­plein (Lam­me­brug). Tij­dens deze week­en­d­af­slui­ting wordt het asfalt vervangen.

Het asfalt wordt ver­van­gen omdat de weg op veel plaat­sen is bescha­digd, dit komt mede door afge­lo­pen win­ter. Met deze onder­houds­werk­zaam­he­den zorgt de pro­vin­cie voor de vei­lig­heid van weg­ge­brui­kers en blijft Zuid-Hol­land bereikbaar.

Infor­ma­tie over de omlei­dings­rou­te vind je in het nieuws­be­richt van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land.