In de week­en­den van 18 okto­ber en 1 novem­ber is de A44 gro­ten­deels afge­slo­ten wegens regu­lier onder­houd door Rijks­wa­ter­staat. Wij maken voor de Rijn­land­Rou­te gebruik van deze afslui­ting door in dat week­end ook werk­zaam­he­den uit te voe­ren bij het knoop­punt Omme­dijk. Dit heeft als voor­deel dat er aan een stuk door en dus ook over­dag kan wor­den gewerkt, in plaats van dat het werk (op een ander moment, bij­voor­beeld door­de­weeks) alleen in de rela­tief kor­te nach­ten moet wor­den uit­ge­voerd. Voor meer infor­ma­tie over de afslui­ting en omlei­dings­rou­te, ga je naar www.vananaarbeter.nl.

Werk­tij­den, loca­tie en werkzaamheden

De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op de vol­gen­de dagen/​tijden:

  • Vrij­dag­avond 18 okto­ber 21.00 tot maan­dag 20 okto­ber 05.00 uur
  • Vrij­dag­avond 1 novem­ber 21.00 tot maan­dag 4 novem­ber 05.00 uur
Loca­tie en werkzaamheden

De werk­zaam­he­den van Comol5 wor­den uit­ge­voerd op de A44 rond­om het knoop­punt Omme­dijk in aan­bouw. De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het weg­fre­zen en opnieuw aan­bren­gen van asfalt, grond­werk, rio­le­rings­werk, het ver­wij­de­ren en aan­bren­gen van gelei­de­rail en het aan­bren­gen van de belij­ning. Dit gebeurt ter voor­be­rei­ding op het terug­leg­gen van de A44 voor de ver­de­re bouw van knoop­punt Omme­dijk. Na het week­end van 1-4 novem­ber rijdt het ver­keer op de rij­baan rich­ting Amster­dam al over het eer­ste deel van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Met name het weg­fre­zen van het asfalt en het aan­bren­gen van de gelei­de­rail kan hoor­baar zijn in de omge­ving, ook afhan­ke­lijk van de loca­tie en de windrichting.