Tij­dens een afslui­ting van de A44 tus­sen Lei­den en Was­se­naar (in de rich­ting Den Haag) voe­ren we werk­zaam­he­den uit voor het terug­leg­gen van de rij­baan van de A44 rich­ting Den Haag. Er wordt gewerkt van­af vrij­dag­avond 22 tot en met maan­dag­och­tend 25 novem­ber. De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het weg­fre­zen en opnieuw aan­bren­gen van asfalt, grond­werk, rio­le­rings­werk, het ver­wij­de­ren en aan­bren­gen van gelei­de­rail en het aan­bren­gen van de belijning. 

In geval van (erg) slecht weer kan het zijn dat de werk­zaam­he­den opschui­ven naar het week­end erna. Met name het weg­fre­zen van het asfalt en het aan­bren­gen van de gelei­de­rail kan hoor­baar zijn in de omge­ving, ook afhan­ke­lijk van de loca­tie en de windrichting.