Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­se­ren op woens­dag­avond 9 decem­ber a.s. van 19.00 – 20.00 uur een infor­ma­tie­avond (webi­nar) over de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Vorig jaar heeft Stijn Koole, land­schaps­ar­chi­tect voor Bos­ka­lis, samen met omwo­nen­den de inrich­ting van de park­strook bespro­ken, en ver­vol­gens de details uit­ge­werkt. Op 9 decem­ber pre­sen­teert Stijn het eind­re­sul­taat: de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook. Er is ook gele­gen­heid om via de chat vra­gen te stellen.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Meer infor­ma­tie en de link naar de digi­ta­le omge­ving (Livestream in Teams) vol­gen later deze week via onze web­si­te, Facebook en Twit­ter. De deel­ne­mers aan de eer­ste twee par­ti­ci­pa­tie­avon­den krij­gen per­soon­lijk bericht. De avond vindt onli­ne plaats, in ver­band met de coronamaatregelen.