Bos­ka­lis heeft gis­ter­avond, 10 maan­den na het uit­rol­len van de eer­ste folie, de laat­ste folie in de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg aan­ge­bracht. Hier­mee is de water­dich­te folie­con­struc­tie klaar; een belang­rij­ke mijl­paal voor de (af)bouw van de weg. In totaal is er 96.000 m² folie met een dik­te van 2 mm gebruikt voor de bouw­kuip van bij­na 2 km lang en 30 tot 50 meter breed, dat zijn zo’n 15 voet­bal­vel­den. De folie­con­struc­tie is een metho­de die in Neder­land op deze schaal nog nooit eer­der is toe­ge­past. Aan­ne­mer Bos­ka­lis mag met recht trots zijn op deze prestatie.

Duur­za­me folieconstructie

De folie­con­struc­tie is de basis voor een grond­wa­ter­dich­te con­struc­tie van de nieu­we Tjal­ma­weg. Ten opzich­te van een klas­sie­ke beton­nen bak is bij een folie­con­struc­tie min­der trans­port van mate­ri­a­len nodig. De bouw­me­tho­de zorgt ook voor min­der cement, beton en staal; we sto­ten hier­mee sig­ni­fi­cant min­der CO2 (kool­stof­di­oxi­de) uit tij­dens de bouw.

Nacht­werk

In com­par­ti­ment 11, ter hoog­te van Duin­zicht, is de afge­lo­pen week ver­sneld gewerkt, om het opko­mend grond­wa­ter te beheer­sen. Naar ver­wach­ting zijn de werk­zaam­he­den met ver­leng­de werk­da­gen deze week klaar. Daar­na scha­ke­len we terug naar de regu­lie­re werk­uren van 07:00 – 19:00 uur.

Wer­ken in een treintje

De nieu­we, deels ver­diep­te, Tjal­ma­weg wordt in een “trein­tje” aan­ge­legd, van Lei­den naar Kat­wijk. Bos­ka­lis deelt de bouw­kuip op in 13 com­par­ti­men­ten; zo kan er effi­ci­ën­ter gewerkt wor­den en op meer­de­re plek­ken tege­lij­ker­tijd. Voor alle stap­pen in het bou­wen van de ver­diep­te lig­ging, bekijk de ani­ma­tie op ons You­Tu­be-kanaal.

Ver­volg

Nu de folie dicht is, is het werk aan de ver­diep­te lig­ging nog niet klaar. Vol­gens de hui­di­ge plan­ning wordt hier nog tot in het voor­jaar gewerkt. Denk hier­bij o.a. aan het aan­bren­gen van de fun­de­rings­laag voor het asfalt, de gewa­pen­de grond­con­struc­tie (de wan­den van de weg), de lamel­len­wand en het asfal­te­ren van de nieu­we Tjalmaweg.