Aan het eind van deze week zijn we klaar met de aan­leg van het wan­del­pad in de park­strook bij Duin­zicht. Voor het ein­de van de maand is dit deel van de park­strook weer beschik­baar voor bewo­ners. Dan is ook de tij­de­lij­ke hon­den­uit­laat­plaats klaar en zijn de ber­men met gras ingezaaid.

De boven­ste laag van het pad is gemaakt van een zoge­naam­de “half­ver­har­ding”, bestaan­de uit steen­soor­ten en bio­po­ly­me­ren (bio­po­ly­meer is een plant­aar­dig bind­mid­del dat de kor­rels op een ste­vi­ge manier aan elkaar bindt). Dit duur­za­me mate­ri­aal is ste­vig genoeg voor wan­de­laars, kin­der­wa­gens en rol­stoe­len en laat regen­wa­ter door naar de onder­grond. Het wan­del­pad heeft een lan­de­lij­ke uit­stra­ling, wat goed past bij de sfeer in de park­strook en de kron­ke­li­ge vorm van het pad.

Op een later moment, als de tij­de­lij­ke N206 (die deels door de hui­di­ge park­strook loopt) niet meer nodig is, leg­gen we ook in de rest van de park­strook wan­del­pa­den aan, voor­zien van dezelf­de half­ver­har­ding. Meer dan in de oude situ­a­tie het geval was, zal er dan de moge­lijk­heid zijn tot het maken van omme­tjes. De wan­del­pa­den zijn fysiek geschei­den van het snelfietspad.

De half­ver­har­ding en de tij­de­lij­ke hon­den­uit­laat­plaats zijn onder­deel van het pak­ket aan aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len, dat door de pro­vin­cie Zuid-Hol­land wordt toe­ge­past. Het wan­del­pad wordt in de toe­komst onder­hou­den door de gemeen­te Kat­wijk; het pad vol­doet aan de onder­houds­ei­sen van de gemeente.