Al een tijd­je zijn we bezig met het aan­bren­gen van de vrieslan­sen in de wand van de tun­nel­buis. Dit moet eerst gebeu­ren voor­dat we de grond tus­sen de twee tun­nels gaan bevrie­zen. En als de grond dan bevro­ren is kun­nen we star­ten met de bouw van de dwars­ver­bin­din­gen. Voor de 8 dwars­ver­bin­din­gen die met deze tech­niek wor­den gebouwd is dat in totaal 2,5 km aan vrieslan­sen. Maar hoe ver zijn we nu eigen­lijk? En hoe ziet het er nu uit in de tunnel? 

We heb­ben van onze collega’s een aan­tal foto’s gekre­gen en heb­ben alles op een rij­tje gezet, van wat er tot nu toe is gedaan:

Voor­dat de tun­nel werd aan­ge­vuld met zand, zijn de vrieslan­sen onder het weg­dek­ni­veau aan­ge­bracht en zijn er sta­len fra­mes aan­ge­bracht. Op deze plek­ken wor­den de dwars­ver­bin­din­gen gemaakt.

Nadat de tun­nel was aan­ge­vuld met zand kon­den we van start met de vrieslan­sen boven het weg­dek­ni­veau. Op deze foto zie je dat er in de boven­ste helft de zoge­naam­de ‘pre­ven­ters’ zijn inge­bracht. Die zor­gen ervoor dat het grond­wa­ter niet de tun­nel in kan stro­men als de vrieslans straks door de wand wordt geboord. In het onder­ste deel zie je al de daad­wer­ke­lij­ke vrieslan­sen zitten.

Op deze foto zie je hoe de vrieslan­sen boven het weg­dek wor­den aan­ge­bracht. De vrieslan­sen onder het weg­dek zijn al veel eer­der aan­ge­bracht, voor­dat het weg­dek er lag.

Ook aan de boven­zij­de zit­ten de vrieslan­sen er nu in.

Er wordt iso­la­tie aan­ge­bracht: anders gaat de kou ver­lo­ren tus­sen de twee tunnels.

De iso­la­tie bestaat uit piep­schuim blok­ken. Daar­over­heen gaat nog zwart doek.

Op dit moment zijn we bezig met het aan­slui­ten van de vrieslansen.

Foto­gra­fen: Aaron Chow, Joost Ver­voort en Comol5