Het pro­ject Rijn­land­Rou­te heeft een voort­gangs­rap­por­ta­ge aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van Zuid-Hol­land aan­ge­bo­den over de peri­o­de 1 maart tot en met 31 augus­tus 2020. Dit gebeurt in het kader van de “Rege­ling Pro­jec­ten Zuid-Hol­land”, die stelt dat Pro­vin­ci­a­le Sta­ten twee keer per jaar over de voort­gang van het pro­ject wor­den geïn­for­meerd. De rap­por­ta­ge beschrijft de stand van zaken pro­gram­ma­breed en voor de drie pro­ject­on­der­de­len: A4-N434-A44, N206 ir. G. Tjal­ma­weg en N206 Europaweg.

Zoals ook al is gemeld in de voor­gaan­de rap­por­ta­ge blijft het bud­get en de plan­ning van het pro­ject onder span­ning staan als gevolg van de ont­wik­ke­lin­gen bij de deelprojecten.

In de rap­por­ta­ge wor­den per deel­pro­ject de rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen beschre­ven. Ook de geno­men beslui­ten, toe­zeg­gin­gen en moties wor­den opge­somd. Tevens wordt aan­dacht besteed aan de aan­ge­scherp­te aan­dacht voor het the­ma vei­lig­heid en het onder­werp natuur­com­pen­sa­tie komt aanbod.