De provincie Zuid-Holland is voornemens de aanpassing van de N206 ir. G. Tjalmaweg, het tweede projectdeel van de RijnlandRoute, te gunnen aan aannemer Boskalis.

Boskalis Nederland wordt verantwoordelijk voor de verbreding en gedeeltelijke verdieping van de Tjalmaweg, de bouw van twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg, de verbreding van de Torenvlietbrug, de kwaliteitsverbetering en nieuwe inrichting Parkstrook langs de N206 inclusief opwaardering fietspad in de parkstrook tot doorfietsroute en de aanleg van een rotonde bij de Torenvlietslaan.

Voornemen tot gunning

Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in een aanbestedingstraject met 3 gegadigden voor de uitvoering van het werk. Deze aanbestedingsprocedure is gestart in april 2018. Met het voornemen tot gunning aan Boskalis is de gunning nog niet helemaal definitief. Gedurende de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen (Alcatel-termijn) hebben de niet gekozen partijen nog de gelegenheid om bezwaar te maken via een kort geding. Na het aflopen van deze termijn vindt de definitieve gunning plaats.

Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure vond plaats in een concurrentiegerichte dialoog. Dit is een manier van aanbesteden waarbij de opdrachtgever in dialoog treedt met geselecteerde marktpartijen. Tijdens de dialoog kunnen marktpartijen onder andere voorgestelde oplossingen toetsen bij een dialoogteam van de provincie en gemeente Katwijk. Voor deze procedure is gekozen vanwege de complexiteit van het project en de wens om de markt maximaal te stimuleren om slimme ontwerpoplossingen en uitvoeringswijzen aan te bieden.

Beoordeling combinatie prijs en kwaliteit

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat er een weging heeft plaatsgevonden tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn o.a. getoetst op duurzaamheid, beperking van omgevingshinder en verkeershinder en risicobeheersing. De aanbieding van Boskalis past binnen de door GS (Gedeputeerde Staten) (Gedeputeerde Staten) gestelde plafondprijs. De totale waarde van het contract bedraagt ruim €100 miljoen. Bij de beoordeling van de aanbiedingen is de gemeente Katwijk nauw betrokken.

Boskalis

Boskalis Nederland werkt aan infrastructurele projecten op land en water in Nederland. Kernactiviteiten zijn het aanleggen en onderhoud van havens, aanwinnen van land, bescherming van kusten en oevers en de aanleg van droge infrastructuur zoals grondwerk en de aanleg en onderhoud van onder andere (snel)wegen, viaducten en aquaducten. Boskalis heeft onder andere recent de reconstructie van de N444 uitgevoerd en is betrokken geweest bij de weguitbreiding A1/A6 Diemen – Almere.

Tjalmaweg onderdeel RijnlandRoute

De RijnlandRoute bestaat uit 3 deelprojecten. De werkzaamheden aan het eerste project, de N434, zijn al volop in uitvoering. De N206 ir. G. Tjalmaweg is het tweede project dat in uitvoering gaat. De provincie is bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van project N206 Europaweg in Leiden. Het streven is om de RijnlandRoute voor eind 2022 afgerond te hebben. De planning is dat Boskalis de werkzaamheden aan de Tjalmaweg medio 2022 afrondt.

Samenwerking met gemeenten

De Tjalmaweg wordt gerealiseerd door de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten Katwijk en Oegstgeest.