De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is voor­ne­mens de aan­pas­sing van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, het twee­de pro­ject­deel van de Rijn­land­Rou­te, te gun­nen aan aan­ne­mer Boskalis.

Bos­ka­lis Neder­land wordt ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­bre­ding en gedeel­te­lij­ke ver­die­ping van de Tjal­ma­weg, de bouw van twee nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen voor de ont­slui­ting van woning­bouw­lo­ca­tie Val­ken­burg, de ver­bre­ding van de Toren­vliet­brug, de kwa­li­teits­ver­be­te­ring en nieu­we inrich­ting Park­strook langs de N206 inclu­sief opwaar­de­ring fiets­pad in de park­strook tot snel­fiets­rou­te en de aan­leg van een roton­de bij de Torenvlietslaan.

Voor­ne­men tot gunning

Het voor­ne­men tot gun­ning is een belang­rij­ke mijl­paal in een aan­be­ste­dingstra­ject met 3 gega­dig­den voor de uit­voe­ring van het werk. Deze aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re is gestart in april 2018. Met het voor­ne­men tot gun­ning aan Bos­ka­lis is de gun­ning nog niet hele­maal defi­ni­tief. Gedu­ren­de de rechts­be­scher­mings­ter­mijn van 20 kalen­der­da­gen (Alca­tel-ter­mijn) heb­ben de niet geko­zen par­tij­en nog de gele­gen­heid om bezwaar te maken via een kort geding. Na het aflo­pen van deze ter­mijn vindt de defi­ni­tie­ve gun­ning plaats.

Aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re

De aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re vond plaats in een con­cur­ren­tie­ge­rich­te dia­loog. Dit is een manier van aan­be­ste­den waar­bij de opdracht­ge­ver in dia­loog treedt met gese­lec­teer­de markt­par­tij­en. Tij­dens de dia­loog kun­nen markt­par­tij­en onder ande­re voor­ge­stel­de oplos­sin­gen toet­sen bij een dia­loog­team van de pro­vin­cie en gemeen­te Kat­wijk. Voor deze pro­ce­du­re is geko­zen van­we­ge de com­plexi­teit van het pro­ject en de wens om de markt maxi­maal te sti­mu­le­ren om slim­me ont­wer­pop­los­sin­gen en uit­voe­rings­wij­zen aan te bieden.

Beoor­de­ling com­bi­na­tie prijs en kwaliteit

De beoor­de­ling van de aan­bie­din­gen heeft plaats­ge­von­den op basis van het prin­ci­pe Eco­no­misch Meest Voor­de­li­ge Inschrij­ving (EMVI). Dit bete­kent dat er een weging heeft plaats­ge­von­den tus­sen prijs én kwa­li­teit. De aan­bie­din­gen zijn o.a. getoetst op duur­zaam­heid, beper­king van omge­vings­hin­der en ver­keers­hin­der en risi­co­be­heer­sing. De aan­bie­ding van Bos­ka­lis past bin­nen de door GS (Gede­pu­teer­de Sta­ten) (Gede­pu­teer­de Sta­ten) gestel­de pla­fond­prijs. De tota­le waar­de van het con­tract bedraagt ruim €100 mil­joen. Bij de beoor­de­ling van de aan­bie­din­gen is de gemeen­te Kat­wijk nauw betrokken.

Bos­ka­lis

Bos­ka­lis Neder­land werkt aan infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten op land en water in Neder­land. Kern­ac­ti­vi­tei­ten zijn het aan­leg­gen en onder­houd van havens, aan­win­nen van land, bescher­ming van kus­ten en oevers en de aan­leg van dro­ge infra­struc­tuur zoals grond­werk en de aan­leg en onder­houd van onder ande­re (snel)wegen, via­duc­ten en aqua­duc­ten. Bos­ka­lis heeft onder ande­re recent de recon­struc­tie van de N444 uit­ge­voerd en is betrok­ken geweest bij de weguit­brei­ding A1/​A6 Die­men – Almere.

Tjal­ma­weg onder­deel RijnlandRoute

De Rijn­land­Rou­te bestaat uit 3 deel­pro­jec­ten. De werk­zaam­he­den aan het eer­ste pro­ject, de N434, zijn al vol­op in uit­voe­ring. De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is het twee­de pro­ject dat in uit­voe­ring gaat. De pro­vin­cie is bezig met de voor­be­rei­ding van de aan­be­ste­ding van pro­ject N206 Euro­pa­weg in Lei­den. Het stre­ven is om de Rijn­land­Rou­te voor eind 2022 afge­rond te heb­ben. De plan­ning is dat Bos­ka­lis de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg medio 2022 afrondt.

Samen­wer­king met gemeenten

De Tjal­ma­weg wordt gere­a­li­seerd door de pro­vin­cie in nau­we samen­wer­king met de gemeen­ten Kat­wijk en Oegstgeest.