Het heeft even geduurd, maar het infor­ma­tie­cen­trum is weer gewoon geo­pend en ieder­een is wel­kom. In de afge­lo­pen peri­o­de heb­ben we van de rus­ti­ge momen­ten gebruik gemaakt om de expo­si­tie te actu­a­li­se­ren. Zo kan je bij­voor­beeld veel nieu­we foto’s zien, is er veel meer infor­ma­tie te vin­den over de bouw bij de Tjal­ma­weg, en heb­ben we bij­zon­de­re Romein­se vond­sten ten­toon­ge­steld. Dus heb je zin om langs te komen in de voor­jaars­va­kan­tie? Onze deu­ren staan voor je open. Voor kin­de­ren zet­ten we in de vakan­tie op woens­dag en vrij­dag spe­ci­aal onze tech­ni­sche proef­jes klaar.

Naast het infor­ma­tie­cen­trum staat een uit­kijk­to­ren van waar­uit er goed te zien wat er rond de start­schacht gebeurt. Ook start er regel­ma­tig een rond­lei­ding, waar­bij we het hoe, waar en waar­om van de Rijn­land­Rou­te uit­leg­gen. En we gaan natuur­lijk ook de uit­kijk­to­ren op. Daar­voor is het wel han­dig om een reser­ve­ring te maken. Dit kan via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.

Ons infor­ma­tie­cen­trum is op woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur geo­pend voor ieder­een die meer wil weten over de RijnlandRoute.