Op dit moment wor­den in de start­schacht bij de A4 de voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor het boren van de twee­de tun­nel­buis. Eind janu­a­ri is tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia aan­ge­ko­men in de ont­vangst­schacht bij de Ste­vens­hof, en in de afge­lo­pen maan­den voor de twee­de keer opge­bouwd in de start­schacht. In de komen­de weken wordt er uit­ge­breid getest. Als alle tests naar tevre­den­heid zijn uit­ge­voerd, star­ten we naar ver­wach­ting in mei met boren. Het boren duurt onge­veer vijf maan­den, ech­ter op dit moment is niet dui­de­lijk hoe­veel impact het coro­na­vi­rus zal heb­ben op de planning.

Volg de boor

Wan­neer we star­ten met boren is de voort­gang van de boor op de voet te vol­gen via de pagi­na volg de boor. Volg het pro­ject ook op Facebook, Twit­ter of Inst­agram voor de laat­ste updates.

Maat­re­ge­len coronavirus

Ook op de bouw­plaats heb­ben wij maat­re­ge­len getrof­fen om onze werk­ne­mers gezond te hou­den en ver­de­re ver­sprei­ding van het coro­na­vi­rus te voor­ko­men. We vol­gen hier­bij de voor­schrif­ten van het RIVM op.