In febru­a­ri infor­meer­den wij dat Bos­ka­lis diver­se werk­zaam­he­den zou gaan uit­voe­ren voor de voor­be­rei­ding van de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct. In ver­band met de hevi­ge kou en sneeuw­val op dat moment, moesten deze werk­zaam­he­den door­ge­scho­ven wor­den naar een later moment. Wij laten bin­nen­kort weten wan­neer deze voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaatsvinden.

Wij infor­me­ren de komen­de maan­den ook over o.a. het (tij­de­lijk) ver­leg­gen van wegen om te kun­nen wer­ken, de bouw van de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug over de N206 (met trap­pen en een fiets­goot), de bereik­baar­heid van de bus­hal­tes langs de N206 en de (omlei­dings­rou­tes) voor fiet­sers en voet­gan­gers, auto­mo­bi­lis­ten en natuur­lijk de sloop­werk­zaam­he­den zelf.