In febru­a­ri voert Bos­ka­lis diver­se werk­zaam­he­den uit om ruim­te te maken voor de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct over de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, de aan­leg van de tij­de­lij­ke N206 en de bouw van een tij­de­lij­ke voetgangers/​fietsbrug over de hui­di­ge Tjal­ma­weg. Bewo­ners, auto­mo­bi­lis­ten op de Tjal­ma­weg en rei­zi­gers met de bus heb­ben wei­nig tot geen hin­der van de werk­zaam­he­den. U leest hier wat er op de ver­schil­len­de loca­ties gaat gebeuren.

Het Ach­ter­weg­vi­a­duct over de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt dit voor­jaar gesloopt om ruim­te te maken voor de toe­kom­sti­ge ver­bre­ding van de Tjal­ma­weg. Bos­ka­lis bouwt vóór de sloop een tij­de­lij­ke brug met een fiets­goot over de N206 om de ver­bin­ding tus­sen de Ach­ter­weg en de Kool­tuin­weg voor voet­gan­gers en fiet­sers in stand te houden.

Bereik­baar­heid bus­hal­te naast Achterwegviaduct

Bij de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct ver­dwijnt ook de trap van het via­duct naar de bus­hal­te. Ook komt er bij de bus­hal­te een fiet­sen­rek in plaats van de hui­di­ge fiet­sen­stal­ling aan de Ach­ter­weg. Voor het berei­ken van de bus­hal­te maken rei­zi­gers van­af maan­dag 15 febru­a­ri a.s. gebruik van een nieuw pad van­af het via­duct naar de lager gele­gen bus­hal­te. De bus­hal­te naast het Ach­ter­weg­vi­a­duct is dan via het bestaan­de fiets­pad en dit tij­de­lij­ke pad te bereiken.

Ver­volg

Na de ver­hui­zing van de fiet­sen­stal­ling, wordt het asfalt op de Ach­ter­weg ver­wij­derd. Tot slot wordt de bus­baan voor de bus rich­ting Kat­wijk bij de bus­hal­te kor­ter gemaakt.

Plan­ning van de werkzaamheden

Maan­dag 8 febru­a­ri tot en met vrij­dag 15 februari *

  • Het ver­wij­de­ren van de fiet­sen­stal­ling en het ver­plaat­sen van de hui­di­ge fiet­sen­rek naar de loca­tie naast de bushalte.
  • Het ver­wij­de­ren van de hui­di­ge talud­trap van het Achterwegviaduct.
  • De aan­leg van een nieuw pad naar de bus­hal­te (hel­ling­baan), tus­sen het Ach­ter­weg­vi­a­duct en het hui­di­ge fietspad.

Maan­dag 15 febru­a­ri tot en met vrij­dag 26 februari *

  • Het ver­wij­de­ren van het asfalt van de Achterweg.

Maan­dag 22 febru­a­ri tot en met don­der­dag 25 februari *

  • Inkor­ten bus­strook rich­ting Kat­wijk (werk­zaam­he­den tus­sen 20.00 uur en 06.00 uur).

*de plan­ning is indi­ca­tief en onder voorbehoud

Meer infor­ma­tie

Bewo­ners van Veld­zicht wor­den per brief geïn­for­meerd deze werk­zaam­he­den, de bereik­baar­heid van de bus­hal­te en het stal­len van fiet­sen bij de hal­te. Voor rei­zi­gers wordt er op de bus­hal­te een pos­ter met infor­ma­tie geplakt.

Over de sloop van het Ach­ter­weg­vi­a­duct en de bouw van de tij­de­lij­ke brug voor voet­gan­gers en fiet­sers volgt later via deze site, soci­al media en per bewo­ners­brief uit­ge­brei­de informatie.