Op 29 janu­a­ri wordt gestart met het uit­voe­ren van voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor de fiets­brug­gen bij de Ste­vens­hof, ter hoog­te van het Ron­nie Bier­man­pad. Hier komt uit­ein­de­lijk de fiets­rou­te tus­sen Was­se­naar en Lei­den, die voor de bouw van de Rijn­land­Rou­te moet wor­den verlegd.

In eer­ste instan­tie gaat het om het aan­bren­gen van zand, wat nodig is voor het ver­be­te­ren van de grond op deze loca­tie. Het zand wordt aan­ge­voerd in de peri­o­de van 29 janu­a­ri t/​m 2 febru­a­ri en nog een aan­tal dagen rond eind maart/​begin april. De eerst­vol­gen­de werk­zaam­he­den op deze loca­tie zijn dan pas weer van­af de zomer. Tegen die tijd wordt de direc­te omge­ving hier­over nader geïnformeerd.