De ach­ter­ste drie volg­wa­gens van de tun­nel­boor­ma­chi­ne zijn ach­ter­uit de tun­nel uit­ge­re­den en staan net­jes gepar­keerd op het bouw­ter­rein nabij de A4. Van­we­ge de omvang en het gewicht, vari­ë­rend van 120 tot 250 ton per volg­wa­gen, was het nog best een uit­da­ging om de wagens door de tun­nel en langs de wan­den van de toe­rit door te manoeu­vre­ren. Een­maal uit de tun­nel wer­den de volg­wa­gens over­ge­zet op een SPMT, een ‘self-pro­pel­led modu­lar trans­por­ter’. Een SPMT is een rela­tief klein voer­tuig, dat wordt inge­zet om de zwaar­ste las­ten te verplaatsen.

We kun­nen nu begin­nen met het ont­man­te­len van de volg­wa­gens. Waar­de­vol­le onder­de­len gaan terug naar de fabriek van de bou­wer van de tun­nel­boor­ma­chi­ne, Her­ren­knecht in Duits­land. Het ove­ri­ge mate­ri­aal gaat naar een recyclebedrijf.

Het boor­schild en de voor­ste volg­wa­gen wor­den ont­man­teld bij de bouw­put van de ont­vangst­schacht, bij de Ste­vens­hof. Op dit moment tref­fen we daar­voor de voor­be­rei­din­gen, rond eind deze maand/​ begin vol­gen­de maand star­ten we met de werk­zaam­he­den. De direc­te omge­ving ont­vangt hier­over eind deze week een informatiebrief.