Nu ook de rij­baan rich­ting Amster­dam sinds vori­ge week is ver­legd naar de west­zij­de, kan ons team van start met de vol­gen­de stap in de com­plexe fase­ring in het werk voor de A44. Om het ver­keer op de A44 en de onder­lig­gen­de wegen zo min moge­lijk te hin­de­ren, wordt de A44 een aan­tal keren ver­legd om de ver­bre­ding van de A44 te kun­nen rea­li­se­ren. We gaan nu naar de vier­de fase, waar­in we de oost­kant van de via­duc­ten slo­pen waar­na we de nieu­we kunst­wer­ken opbou­wen naar de eind­si­tu­a­tie. In deze fase wor­den ook de werk­zaam­he­den voor de oos­te­lij­ke rij­ba­nen en de rea­li­sa­tie van de ver­keers­tech­ni­sche instal­la­ties opgestart.

Slo­pen oude via­duc­ten oostzijde

In de komen­de peri­o­de slo­pen we tij­dens een aan­tal week­en­den de oude via­duc­ten aan de oost­zij­de. We doen dit in het week­end, omdat we hier­voor de onder­lig­gen­de weg moe­ten afslui­ten en het ver­keer daar­mee zo min moge­lijk hin­de­ren. In het week­end van 25/​26/​27 sep­tem­ber slo­pen we het via­duct over de Ples­man­laan bij aan­slui­ting Lei­den-West, het week­end van 3/​4 okto­ber het via­duct Omme­dijk­se­weg en 8/​9/​10 okto­ber het via­duct Robert Boyleweg.

Hoe gaat de fase­ring op de A44 in z’n werk?

In de eer­ste fase heb­ben we de A44 ver­legd, om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk waar­mee de aan­slui­ting op de ver­diep­te lig­ging van de nieu­we N434 wordt gemaakt.

De twee­de fase was het rea­li­se­ren van een diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting bij Lei­den-West, een type krui­sing die min­der ruim­te in beslag neemt waar­door er ruim­te ont­staat om te bou­wen zon­der de door­stro­ming te beperken.

In de der­de fase heb­ben we de A44 ver­legd naar het wes­ten, waar­voor we nieu­we via­duc­ten heb­ben gebouwd over de Robert Boy­le­weg, de Ples­man­laan, de Oude Rijn en de Ommedijkseweg.

In de vier­de fase slo­pen we aan de oost­kant eerst de oude via­duc­ten waar­na we de nieu­we opbouwen.

In de vijf­de fase, van­af zomer 2021, zor­gen we ervoor dat alles rond­om de A44 in gebruik geno­men kan wor­den en er een eind­si­tu­a­tie gecre­ëerd wordt. De A44 is dan op het deel tus­sen Lei­den en Was­se­naar ver­breed van 2×2 naar 2×4 rij­stro­ken, om het ver­keer van en naar de nieu­we N434 goed af te kun­nen wikkelen.