In sep­tem­ber 2020 heeft Gaia de laat­ste meters geboord en daar­mee heeft de tun­nel­boor­ma­chi­ne haar taak vol­bracht, maar het werk is nog lang niet af! We zijn inmid­dels gestart met het afbou­wen van de tun­nel en er wordt gewerkt aan de op- en afrit­ten. Dat neemt nog ruim een jaar in beslag. Daar­na volgt de open­stel­ling en kan het ver­keer, als alles vol­gens plan ver­loopt, van­af medio 2023 van de nieu­we N434 gebruik maken.

Aan al deze ont­wik­ke­lin­gen gaan we de komen­de tijd op deze pagi­na aan­dacht beste­den. Dat doen we door het plaat­sen van nieuws­be­rich­ten, ach­ter­grond­ar­ti­ke­len en foto’s en video’s. Houd deze pagi­na dus goed in de gaten!

Upda­te van het tunnelafbouwteam

24 novem­ber

Het tun­nel­af­bouw­team werkt ste­vig door en de con­tou­ren van het weg­dek wor­den steeds beter zicht­baar. De ruim­te naast de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten is aan het voor­ste deel van de tun­nel opge­vuld met zand. De komen­de weken gaan we steeds ver­der de tun­nel in. We doen onge­veer 50 meter per dag en na een week of 8 is de ruim­te over de vol­le­di­ge leng­te van de tun­nel opge­vuld. Boven­op het zand komt straks het weg­dek te lig­gen. Meer infor­ma­tie over het spe­ci­a­le zand­meng­sel lees je in het nieuws­be­richt.

In de tunnel kijkend naar de startschacht

Zand aan­vul­len

Het tun­nel­af­bouw­team is gestart met het aan­vul­len van de ruim­te naast de kabel­ko­ker in de Cor­bu­lo­tun­nel met een spe­ci­aal zandmengsel.

Time­lap­se tunnelboormachine

Het pro­ces van opbou­wen, boren, afbou­wen en weer opbou­wen voor de twee­de tun­nel­buis ach­ter elkaar gezet in een timelapse.

De eer­ste tunnelbuis

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne, is inmid­dels alweer lek­ker op dreef in de twee­de tun­nel­buis. Maar hoe ziet zo’n geboor­de tun­nel er nou pre­cies uit? Wij nemen je mee voor een exclu­sief kijk­je in de eer­ste tunnelbuis.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 3

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het der­de deel.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 2

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het twee­de deel.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 1

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het eer­ste deel.

De Rijn­land­Rou­te bouwt door

Wij zijn trots op onze bou­wers! Zij blij­ven in deze moei­lij­ke tij­den #door­bou­wen­aan­Ne­der­land.

Time­lap­se aan­komst en ontmanteling

Na haar onder­grond­se reis van 6 maan­den komt Gaia weer boven de grond in de ont­vangst­schacht. Daar wordt ze ont­man­teld om ver­vol­gens weer ver­voerd te wor­den naar de startschacht.

De tun­nel­boor­ma­chi­ne op Omroep West

In ‘De Rijn­land­rou­te’ geeft Johan Over­de­vest een kijk­je ach­ter de scher­men van dit enor­me infra­struc­tu­re­le pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. In deze afle­ve­ring gaat Johan naar de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Meer afle­ve­rin­gen bekij­ken? Ga naar de pagi­na Omroep West.

Time­lap­se aan­komst tunnelboormachine

Na 2.250 meter te heb­ben geboord van­af het start­punt bij de A4, kwam tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 6 maan­den bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof (A44) weer boven de grond.

Time­lap­se voor­be­rei­den­de werkzaamheden

De bouw­kuip van de ont­vangst­schacht inmid­dels hele­maal onder water. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

360 gra­den time­lap­se Tunnelboormachine

Altijd al een kijk­je wil­len nemen in de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk het 360 gra­den film­pje van­uit het hart van de tun­nel­boor­ma­chi­ne: daar waar de ring wordt gebouwd. Zeven seg­men­ten, die samen 1 ring vor­men, wor­den door de robot­arm opge­pakt en op de juis­te plek gezet. Met de vij­zels zet de tun­nel­boor­ma­chi­ne zich daar­na af tegen de zojuist gemaak­te ring, waar­mee de machi­ne zich­zelf voor­uit beweegt.

Tip: Bekijk deze beel­den in Chro­me, Fire­fox, MS Edge of Ope­ra. Als je je tele­foon beweegt of met de cur­sor ver­schuift kun je hele­maal om je heen kijken!

Van opbou­wen tot boren

Bekijk het pro­ces van de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Met een leng­te van ruim hon­derd meter en een dia­me­ter van 11 meter een indruk­wek­ken­de operatie!

Inze­ge­ning Tunnelboormachine

De cere­mo­nie op 24 juli werd met aller­lei bij­zon­de­re han­de­lin­gen omkleed. De naam­ge­ving van de Tun­nel­boor­ma­chi­ne en de bij­ho­ren­de inze­ge­nings­ce­re­mo­nie zijn tra­di­tie in de tunnelbouw.

Het plaat­sen van de ringen

Tun­nel krijgt meter voor meter vorm. Gaia heeft de eer­ste meters geboord. Op dit kor­te film­pje is te zien hoe het plaat­sen van de beton­nen tun­nel­seg­men­ten in zijn werk gaat.

Fei­ten en weet­jes over de Corbulotunnel

Hier­on­der de meest gestel­de vra­gen over wat er nu met de Cor­bu­lo­tun­nel gaat gebeu­ren nu zij het licht heeft gezien.

De naam van de tun­nel is sep­tem­ber 2020 ont­huld. De naam Cor­bu­lo is afkom­stig van een Romein­se veld­heer met deze naam.

De bin­nen­ste dia­me­ter van de tun­nel­buis is iets min­der dan 10 meter (9,79 meter).

Op dit moment zijn we druk bezig met het afbou­wen van de tun­nel, dit is nog best een pro­ces. Naar ver­wach­ting kun je van­af begin 2023 door de Cor­bu­lo­tun­nel rijden.

Er zijn twee tun­nel­bui­zen, voor iede­re rij­rich­ting één. Elke tun­nel­buis is 2250 meter lang en heeft twee rij­ba­nen. Je mag er 80 km/uur rijden.

De hoe­veel­heid grond die is afge­voerd voor het aan­leg­gen van de tun­nel is onge­veer 450.000 m³. Om een beeld te geven: in een vracht­wa­gen kan onge­veer 50 m³. Dus het gaat dan om 9000 vrachtwagens.

Waar ligt de Corbulotunnel?

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Ommedijk

(afrit Lei­den-Zuid wijzigt)

Ver­diep­te ligging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia op 1 sep­tem­ber het dag­licht weer. Lees het nieuwsbericht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fauna

Aqua­duct voor Veenwatering

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoogspanningsmast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wedde

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Berbice

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het artikel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het verhaal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hofvliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden…