Volg de Corbulotunnel

Een vervolg op Volg de boor

Nieuws2020-11-24T17:27:12+01:00

In sep­tem­ber 2020 heeft Gaia de laat­ste meters geboord en daar­mee heeft de tun­nel­boor­ma­chi­ne haar taak vol­bracht, maar het werk is nog lang niet af! We zijn inmid­dels gestart met het afbou­wen van de tun­nel en er wordt gewerkt aan de op- en afrit­ten. Dat neemt nog ruim een jaar in beslag. Daar­na volgt de open­stel­ling en kan het ver­keer, als alles vol­gens plan ver­loopt, van­af medio 2023 van de nieu­we N434 gebruik maken.

Aan al deze ont­wik­ke­lin­gen gaan we de komen­de tijd op deze pagi­na aan­dacht beste­den. Dat doen we door het plaat­sen van nieuws­be­rich­ten, ach­ter­grond­ar­ti­ke­len en foto’s en video’s. Houd deze pagi­na dus goed in de gaten!

Upda­te van het tunnelafbouwteam

17 novem­ber

Gis­te­ren is het tun­nel­af­bouw­team gestart met het aan­vul­len van de ruim­te naast de kabel­ko­ker in de tun­nel. Dat gebeurt met een spe­ci­aal zand­meng­sel. De tun­nel ver­an­dert lang­zaam in een tij­de­lij­ke spoortunnel…op de kabel­ko­ke­r­ele­men­ten is name­lijk een stuk­je rails aan­ge­bracht. Een spe­ci­a­le spoor­kraan kan zo vei­lig heen en weer rij­den om het mate­ri­aal naar bin­nen te rij­den. Steeds als er weer een deel is aan­ge­vuld, wordt de rails een stuk­je naar voren ver­legd. Het aan­bren­gen van het aan­vul­ma­te­ri­aal duurt onge­veer 8 weken. Bekijk de foto’s en de video van de werk­zaam­he­den hier­on­der. Meer infor­ma­tie over het spe­ci­a­le zand­meng­sel lees je in het nieuws­be­richt.

Werkzaamheden in de tunnel
Bekijk al het nieuws

Fei­ten en weet­jes over de Corbulotunnel

Hier­on­der de meest gestel­de vra­gen over wat er nu met de Cor­bu­lo­tun­nel gaat gebeu­ren nu zij het licht heeft gezien.

De naam van de tun­nel is sep­tem­ber 2020 ont­huld. De naam Cor­bu­lo is afkom­stig van een Romein­se veld­heer met deze naam.

De bin­nen­ste dia­me­ter van de tun­nel­buis is iets min­der dan 10 meter (9,79 meter).

Op dit moment zijn we druk bezig met het afbou­wen van de tun­nel, dit is nog best een pro­ces. Naar ver­wach­ting kun je van­af begin 2023 door de Cor­bu­lo­tun­nel rijden.

Er zijn twee tun­nel­bui­zen, voor iede­re rij­rich­ting één. Elke tun­nel­buis is 2250 meter lang en heeft twee rij­stro­ken. Je mag er 80 km/uur rijden.

De hoe­veel­heid grond die is afge­voerd voor het aan­leg­gen van de tun­nel is onge­veer 450.000 m³. Om een beeld te geven: in een vracht­wa­gen kan onge­veer 50 m³. Dus het gaat dan om 9000 vrachtwagens.

Waar ligt de Corbulotunnel?

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Ommedijk

(afrit Lei­den-Zuid wijzigt)

Ver­diep­te ligging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia op 1 sep­tem­ber het dag­licht weer. Lees het nieuwsbericht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fauna

Aqua­duct voor Veenwatering

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoogspanningsmast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wedde

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Berbice

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het artikel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het verhaal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hofvliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden…
Go to Top