In sep­tem­ber 2020 heeft Gaia de laat­ste meters geboord en daar­mee heeft de tun­nel­boor­ma­chi­ne haar taak vol­bracht, maar het werk is nog lang niet af! We zijn inmid­dels gestart met het afbou­wen van de tun­nel en er wordt gewerkt aan de op- en afrit­ten. Dat neemt nog ruim een jaar in beslag. Daar­na volgt de open­stel­ling en kan het ver­keer, als alles vol­gens plan ver­loopt, van­af medio 2023 van de nieu­we N434 gebruik maken.

Op deze pagi­na plaat­sen we regel­ma­tig fei­ten en weet­jes, upda­tes, nieuws­be­rich­ten en foto’s en video’s. Houd deze pagi­na dus goed in de gaten!

Upda­te van het tunnelafbouwteam

21 janu­a­ri

In de tun­nel wer­ken we nu aan de dwars­ver­bin­din­gen. De fra­mes wor­den aan­ge­bracht. Na het bevrie­zen van de grond tus­sen de twee tun­nels kun­nen we hier dan de dwars­ver­bin­din­gen bouwen.

Fei­ten en weet­jes over de Corbulotunnel

Hier­on­der de meest gestel­de vra­gen over wat er nu met de Cor­bu­lo­tun­nel gaat gebeu­ren nu zij het licht heeft gezien.

Dat is mede afhan­ke­lijk geweest van de spe­ci­a­lis­men die we nodig had­den voor bepaal­de werk­zaam­he­den. Met name het boren van de tun­nel is heel spe­ci­a­lis­tisch werk waar­voor de men­sen van over de hele wereld kwa­men. Ver­der wer­ken er veel Pool­se en Por­tu­ge­se werk­ne­mers in de bouw in Neder­land. In totaal heb­ben meer dan der­tig nati­o­na­li­tei­ten mee­ge­werkt aan de bouw van de tunnel.

Deze beton­nen seg­men­ten zijn om alle tech­ni­sche voor­zie­nin­gen in te plaat­sen, zoals de beka­be­ling voor de ver­keers­lich­ten, ver­lich­ting, camera’s, nood­te­le­foons, brand­meld­sys­teem, inter­net en lucht­ver­ver­sing. Door de sys­te­men onder de weg te plaat­sen in de kabel­ko­kers, kun je er altijd bij voor onder­houd en bij sto­ring zon­der dat het ver­keer moet wor­den stil­ge­legd. In totaal heb­ben we in de eer­ste tun­nel­buis ruim 1100 kabel­ko­ke­r­ele­men­ten geplaatst. In totaal komen er dus in totaal cir­ca 2200 te lig­gen, in bei­de bui­zen samen.

Nadat de aan­be­ste­ding rond was (aan­ne­mer Comol5) heb­ben cir­ca 130 men­sen een jaar lang gewerkt aan het ont­wer­pen van de tun­nel. Er is naar heel veel aspec­ten geke­ken, zoals de bodem­ge­steld­heid, even­tu­eel nog aan­we­zi­ge explo­sie­ven uit de oor­log, bodem­ver­ont­rei­ni­ging onder de Zil­ver­fa­briek etc.

We gebrui­ken hier­voor de infor­ma­tie uit de stra­te­gi­sche ver­keers- en ver­voers­mo­del­len (Neder­lands Regi­o­naal Model, NRM) van Rijks­wa­ter­staat. Daar­in wordt uit­ge­gaan van een capa­ci­teit van 4.600 auto’s, bus­sen, vracht­wa­gens en motors per uur. Dat geldt voor bei­de tunnelbuizen.

Als we kij­ken naar het ver­wach­te gebruik door alle motor­voer­tui­gen, (de inten­si­teit) dan komen we op bij­na 9 mil­joen motor­voer­tui­gen per jaar, per buis. Dat is onge­veer ¼ van de capa­ci­teit (cir­ca 40 miljoen).

De naam van de tun­nel is sep­tem­ber 2020 ont­huld. De naam Cor­bu­lo is afkom­stig van een Romein­se veld­heer met deze naam.

De bin­nen­ste dia­me­ter van de tun­nel­buis is iets min­der dan 10 meter (9,79 meter).

Op dit moment zijn we druk bezig met het afbou­wen van de tun­nel, dit is nog best een pro­ces. Naar ver­wach­ting kun je medio 2023 door de Cor­bu­lo­tun­nel rijden.

Er zijn twee tun­nel­bui­zen, voor iede­re rij­rich­ting één. Elke tun­nel­buis is 2250 meter lang en heeft twee rij­ba­nen. Je mag er 80 km/uur rijden.

De hoe­veel­heid grond die is afge­voerd voor het aan­leg­gen van de tun­nel is onge­veer 450.000 m³. Om een beeld te geven: in een vracht­wa­gen kan onge­veer 50 m³. Dus het gaat dan om 9000 vrachtwagens.

Waar ligt de Corbulotunnel?

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Ommedijk

(afrit Lei­den-Zuid wijzigt)

Ver­diep­te ligging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia op 1 sep­tem­ber het dag­licht weer. Lees het nieuwsbericht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fauna

Aqua­duct voor Veenwatering

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoogspanningsmast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wedde

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Berbice

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het artikel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het verhaal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hofvliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden…