Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is in augus­tus 2019 gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis. Een reis van 2,25 kilo­me­ter die is begon­nen op de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4, en met als eind­punt de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Ste­vens­hof. Een reis onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder de sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team.

Upda­te van het boor­team

30 maart — Van­mor­gen werd al vroeg gestart met het inhij­sen van het graaf­wiel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Een bij­zon­der moment weer! Het inhij­sen stond al eer­der op de plan­ning, maar de har­de wind gis­ter gooi­de roet in het eten. Het graaf­wiel heeft een gewicht van maar liefst 150.000 kilo.

In de afge­lo­pen weken zijn de bei­tels die ver­sle­ten waren ver­van­gen door nieu­we exem­pla­ren, zodat we goed van start kun­nen. De komen­de weken wordt ver­der gewerkt aan het opbou­wen van de machi­ne en het kop­pe­len van de laat­ste volg­trein. Uiter­aard vol­gens de richt­lij­nen van het RIVM, die ook op de bouw­plaat­sen wor­den nage­leefd.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

2250

meters geboord

1120

rin­gen geplaatst

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Omme­dijk

(afrit Lei­den-Zuid wij­zigt)

Ver­diep­te lig­ging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fau­na

Aqua­duct voor Veen­wa­te­ring

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoog­span­nings­mast

Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wed­de

Zil­ver­fa­briek

Bui­ten­plaats Ber­bi­ce

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

Start­schacht

Nieuw knoop­punt Hof­vliet

FAQ items aan het laden…

Time­lap­se aan­komst tun­nel­boor­ma­chi­ne

Na 2.250 meter te heb­ben geboord van­af het start­punt bij de A4, kwam tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 6 maan­den bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof (A44) weer boven de grond.

Time­lap­se voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den

De bouw­kuip van de ont­vangst­schacht inmid­dels hele­maal onder water. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

360 gra­den time­lap­se Tun­nel­boor­ma­chi­ne

Altijd al een kijk­je wil­len nemen in de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk het 360 gra­den film­pje van­uit het hart van de tun­nel­boor­ma­chi­ne: daar waar de ring wordt gebouwd. Zeven seg­men­ten, die samen 1 ring vor­men, wor­den door de robot­arm opge­pakt en op de juis­te plek gezet. Met de vij­zels zet de tun­nel­boor­ma­chi­ne zich daar­na af tegen de zojuist gemaak­te ring, waar­mee de machi­ne zich­zelf voor­uit beweegt.

Tip: Bekijk deze beel­den in Chro­me, Fire­fox, MS Edge of Ope­ra. Als je je tele­foon beweegt of met de cur­sor ver­schuift kun je hele­maal om je heen kij­ken!

Van opbou­wen tot boren

Bekijk het pro­ces van de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Met een leng­te van ruim hon­derd meter en een dia­me­ter van 11 meter een indruk­wek­ken­de ope­ra­tie!

Inze­ge­ning Tun­nel­boor­ma­chi­ne

De cere­mo­nie op 24 juli werd met aller­lei bij­zon­de­re han­de­lin­gen omkleed. De naam­ge­ving van de Tun­nel­boor­ma­chi­ne en de bij­ho­ren­de inze­ge­nings­ce­re­mo­nie zijn tra­di­tie in de tun­nel­bouw.

Het plaat­sen van de rin­gen

Tun­nel krijgt meter voor meter vorm. Gaia heeft de eer­ste meters geboord. Op dit kor­te film­pje is te zien hoe het plaat­sen van de beton­nen tun­nel­seg­men­ten in zijn werk gaat.