Volg de boor

Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is op 12 mei gestart met het boren van de twee­de tun­nel­buis, een onder­grond­se reis van 2,25 kilo­me­ter. Het start­punt van de reis: de bouw­lo­ca­tie naast het recre­a­tie­ge­bied Vliet­land bij de A4. Na onge­veer 6 maan­den ziet Gaia het licht weer bij het eind­punt: de ver­diep­te lig­ging van de N434 bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof. Volg de boor op de voet en kijk waar zij zich nu bevindt! Weke­lijks geven we een upda­te van het boor­team.

Eer­ste tun­nel­buis

In augus­tus 2019 is Gaia gestart met het boren van de eer­ste tun­nel­buis.  Na een suc­ces­vol­le reis, onder de Vliet door, langs de monu­men­ta­le Zil­ver­fa­briek en het land­goed Ber­bi­ce, onder sport­vel­den, volks­tui­nen, de spoor­lijn en hoog­span­nings­mas­ten, kwam Gaia eind janu­a­ri 2020 weer boven de grond bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof.

Upda­te van het boor­team

1 sep­tem­ber – De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Van­daag zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 3,5 maand boren onder de grond weer het dag­licht, maar liefst een maand eer­der dan gepland.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk de video’s onder­aan de pagi­na.

Loca­tie tun­nel­boor­ma­chi­ne

2250

meter geboord

1121

rin­gen geplaatst

Volg de boor
Nieuw knooppunt Ommedijk Verdiepte ligging Ontvangstschacht Passage voor fietsers en fauna Aquaduct voor Veenwatering Dobbewatering Spoorlijn Leiden - Den Haag Zwembad 't Wedde Zilverfabriek Buitenplaats Berbice Leidseweg Rijn-Schiekanaal Startschacht Nieuw knooppunt Hofvliet

Nieuw knoop­punt Omme­dijk

(afrit Lei­den-Zuid wij­zigt)

Ver­diep­te lig­ging

van 5,4 meter onder NAP

Ont­vangst­schacht

De twee­de tun­nel­buis voor de Rijn­land­Rou­te is klaar! Na 3,5 maand boren  onder de grond zag tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia op 1 sep­tem­ber het dag­licht weer. Lees het nieuws­be­richt

Pas­sa­ge voor fiet­sers en fau­na

Aqua­duct voor Veen­wa­te­ring

Dob­be­wa­te­ring

Spoor­lijn Lei­den — Den Haag

en de hoog­span­nings­mast

Tij­dens het boren van de eer­ste tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Zwem­bad ’t Wed­de

Zil­ver­fa­briek

Tij­dens het boren van de eer­ste en twee­de tun­nel­buis zijn we deze suc­ces­vol gepas­seerd > Meer infor­ma­tie

Bui­ten­plaats Ber­bi­ce

Gaia bevindt zich diep onder Bui­ten­plaats Ber­bi­ce in Voor­scho­ten. Tijd voor een bezoek aan bestuurs­lid en eige­naar Stan Des­sens. Lees het arti­kel

Leid­se­weg

Rijn-Schie­ka­naal

We zijn het Rijn-Schie­ka­naal voor de twee­de keer suc­ces­vol gepas­seerd! We heb­ben onder het huis van de bescherm­vrou­we geboord. Lees het ver­haal

Start­schacht

Net voor­dat de afbouw van de tun­nel van start ging, vlo­gen we nog 1 keer de tun­nel door. Bekijk de video

Nieuw knoop­punt Hof­vliet

De bouw van het eer­ste deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet is ver gevor­derd. Bekijk de foto’s 

FAQ items aan het laden…

Time­lap­se tun­nel­boor­ma­chi­ne

Het pro­ces van opbou­wen, boren, afbou­wen en weer opbou­wen voor de twee­de tun­nel­buis ach­ter elkaar gezet in een time­lap­se.

De eer­ste tun­nel­buis

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne, is inmid­dels alweer lek­ker op dreef in de twee­de tun­nel­buis. Maar hoe ziet zo’n geboor­de tun­nel er nou pre­cies uit? Wij nemen je mee voor een exclu­sief kijk­je in de eer­ste tun­nel­buis.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 3

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het der­de deel.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 2

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het twee­de deel.

Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne: deel 1

In een serie van drie kor­te video’s nemen we je graag mee voor een uniek kijk­je ach­ter de scher­men bij Gaia, de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Bekijk het eer­ste deel.

De Rijn­land­Rou­te bouwt door

Wij zijn trots op onze bou­wers! Zij blij­ven in deze moei­lij­ke tij­den #door­bou­wen­aan­Ne­der­land.

Time­lap­se aan­komst en ont­man­te­ling

Na haar onder­grond­se reis van 6 maan­den komt Gaia weer boven de grond in de ont­vangst­schacht. Daar wordt ze ont­man­teld om ver­vol­gens weer ver­voerd te wor­den naar de start­schacht.

De tun­nel­boor­ma­chi­ne op Omroep West

In ‘De Rijn­land­rou­te’ geeft Johan Over­de­vest een kijk­je ach­ter de scher­men van dit enor­me infra­struc­tu­re­le pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. In deze afle­ve­ring gaat Johan naar de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Meer afle­ve­rin­gen bekij­ken? Ga naar de pagi­na Omroep West.

Time­lap­se aan­komst tun­nel­boor­ma­chi­ne

Na 2.250 meter te heb­ben geboord van­af het start­punt bij de A4, kwam tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia na 6 maan­den bij de Leid­se wijk Ste­vens­hof (A44) weer boven de grond.

Time­lap­se voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den

De bouw­kuip van de ont­vangst­schacht inmid­dels hele­maal onder water. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

360 gra­den time­lap­se Tun­nel­boor­ma­chi­ne

Altijd al een kijk­je wil­len nemen in de tun­nel­boor­ma­chi­ne? Bekijk het 360 gra­den film­pje van­uit het hart van de tun­nel­boor­ma­chi­ne: daar waar de ring wordt gebouwd. Zeven seg­men­ten, die samen 1 ring vor­men, wor­den door de robot­arm opge­pakt en op de juis­te plek gezet. Met de vij­zels zet de tun­nel­boor­ma­chi­ne zich daar­na af tegen de zojuist gemaak­te ring, waar­mee de machi­ne zich­zelf voor­uit beweegt.

Tip: Bekijk deze beel­den in Chro­me, Fire­fox, MS Edge of Ope­ra. Als je je tele­foon beweegt of met de cur­sor ver­schuift kun je hele­maal om je heen kij­ken!

Van opbou­wen tot boren

Bekijk het pro­ces van de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Met een leng­te van ruim hon­derd meter en een dia­me­ter van 11 meter een indruk­wek­ken­de ope­ra­tie!

Inze­ge­ning Tun­nel­boor­ma­chi­ne

De cere­mo­nie op 24 juli werd met aller­lei bij­zon­de­re han­de­lin­gen omkleed. De naam­ge­ving van de Tun­nel­boor­ma­chi­ne en de bij­ho­ren­de inze­ge­nings­ce­re­mo­nie zijn tra­di­tie in de tun­nel­bouw.

Het plaat­sen van de rin­gen

Tun­nel krijgt meter voor meter vorm. Gaia heeft de eer­ste meters geboord. Op dit kor­te film­pje is te zien hoe het plaat­sen van de beton­nen tun­nel­seg­men­ten in zijn werk gaat.