Nog drie beton­stor­tin­gen te gaan en dan is de defi­ni­tie­ve vloer van de eer­ste bouw­kuip klaar. Van­daag was het de beurt aan moot 18 waar zo’n 400 kuub beton de defi­ni­tie­ve vloer van de ver­diep­te lig­ging vormt. Het hele tra­cé van de ver­diep­te lig­ging bestaat uit meer dan 10 bouw­kui­pen die weer zijn onder­ver­deeld in moten. Na de dro­ge ont­gra­ving heb­ben vlech­ters een sta­len raam gemaakt boven­op de uit­ste­ken­de anker­pa­len. Ver­vol­gens kun­nen de beton­stor­tin­gen plaats­vin­den. Na de stort zal het uit­voe­rings­team de vloer glad afwerken.

De eerst­vol­gen­de beton­stor­tin­gen in deze bouw­kuip staan gepland op don­der­dag 20 decem­ber, 10 en 16 januari.

Het afwer­ken van de vloer zal niet voor geluids­over­last zor­gen in de omge­ving. Wel is er bouw­ver­lich­ting nodig om het werk goed te kun­nen uitvoeren.