Afge­lo­pen nacht heeft Comol5 de laat­ste werk­zaam­he­den afge­rond voor de extra rij­strook op de A4 tus­sen Vliet­land en N14 (Leid­schen­dam). Rijks­wa­ter­staat stel­de van­mor­gen vroeg de nieu­we vier­de rij­strook open voor het ver­keer. Het werk aan de weg rich­ting Den Haag is eer­der klaar dan aan­van­ke­lijk was voor­zien. Voor de ver­bre­ding is gebruik gemaakt van de mid­den­berm, en voor alle rij­stro­ken is geluids­re­du­ce­rend asfalt aan­ge­bracht (dub­bel­laags zoab). De komen­de weken wordt ver­der gewerkt aan de vier­de rij­strook rich­ting Amsterdam.

Luchtfoto traject A4

Tra­ject A4 tus­sen N14 en Vliet­land. Klik op de foto om te vergroten.

Nieu­we vier­de rijstrook
De Pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft de ver­bre­ding van de A4 tus­sen de Vliet­land en Leid­schen­dam op ver­zoek van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat mee­ge­no­men in de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. De nieu­we vier­de rij­strook over een leng­te van 5,5 kilo­me­ter zorgt voor aan­mer­ke­lijk meer capa­ci­teit op de weg waar­door het druk­ke ver­keer beter kan wor­den afge­wik­keld. Eind novem­ber komt de vier­de rij­strook op de ande­re rij­rich­ting beschik­baar. Het tra­ject op de A4 is daar­mee klaar voor de komst van de Rijn­land­rou­te. Minis­ter Van Nieu­wen­hui­zen van Infra­struc­tuur en Water­staat: “De ople­ve­ring van de extra rij­strook op de A4 tus­sen Vliet­land en de N14 is een mooie stap in het gro­te weg­pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Fijn voor de weg­ge­brui­kers dat ze snel­ler dan voor­zien van de vier­de rij­strook gebruik kun­nen maken.”

Ver­ken­ning A4 Burgerveen-N14
Aan­vul­lend op de ver­bre­ding van A4 tus­sen Vliet­land en de N14 bij Leid­schen­dam loopt het voor­be­rei­den­de onder­zoek van het minis­te­rie naar de ver­de­re ver­bre­ding van de snel­weg tus­sen knoop­punt Bur­ger­veen en de aan­slui­ting met de N14 bij Den Haag. Voor de aan­pak van dit beken­de knel­punt is 50 mil­joen euro gere­ser­veerd. In lopen­de MIRT-ver­ken­ning wordt ook beke­ken hoe de aan­slui­tin­gen op het onder­lig­gen­de wegen­net kun­nen wor­den ver­be­terd. Daar­naast wordt er geke­ken naar maat­re­ge­len op het gebied van Smart Mobi­li­ty. Meer infor­ma­tie over de Ver­ken­ning staat op www.a4burgerveen-n14.nl

Lucht­fo­to­gra­fie: Skeye