Bekijk het film­pje van het knoop­punt Hof­vliet (A4/​N434) in aan­bouw. Hier is een tij­de­lij­ke sta­len con­struc­tie gebouwd, ter onder­steu­ning van de bekis­ting voor de fly-overs. Meest­al wordt er gebruik gemaakt van gepre­fa­bri­ceer­de lig­gers, maar dat is door de breed­te van de A4 niet moge­lijk. De over­span­ning is op deze loca­tie zo groot, dat de lig­gers alleen ter plaat­se kun­nen wor­den gestort.