Afge­lo­pen week­end sloop­ten we het oude A44-via­duct over de Ples­man­laan bij Lei­den-West. Een mon­ster­k­lus! Comol5 heeft ervoor geko­zen om het beton­nen dek te knip­pen. Op deze manier hoeft er niet te wor­den gehakt, wat een stuk min­der hin­der geeft voor de omge­ving. Onze onder­aan­ne­mer Lek Sloop­wer­ken heeft voor deze klus zelfs spe­ci­aal een 14 tons beton­schaar aan­ge­schaft, de groot­ste en op dit moment eni­ge in Nederland.

Dag en nacht aan het werk

Om de hin­der voor het ver­keer zoveel moge­lijk te beper­ken voer­den we het sloop­werk uit gedu­ren­de 1 week­end, waar­bij dag en nacht werd gewerkt. Er waren steeds 20 man aan het werk, de teams wis­sel­den elkaar af in ploe­gen­dien­sten. Ondanks het herf­sti­ge weer ging het werk voor­spoe­dig, waar­door we dit week­end ook de land­hoof­den nog kon­den slo­pen. Van­mor­gen vroeg rond 04.30uur was alles weer net­jes opge­ruimd en werd de N206 open­ge­steld voor het verkeer.

Nog twee via­duc­ten te gaan

De komen­de twee week­en­den slo­pen we nog 2 via­duc­ten op de A44, bij de Omme­dijk­se­weg en de Robert Boy­le­weg. Lees meer over deze werk­zaam­he­den en wat er daar­na gebeurt. Het puin dat vrij­komt bij de sloop van de via­duc­ten wordt straks her­ge­bruikt als fun­de­ring voor de ver­bre­ding van de A44. Dat scheelt veel vracht­wa­gen­ver­keer omdat het puin nu niet hoeft te wor­den afgevoerd.