De laat­ste wan­den zijn gestort, het beton­werk voor de fiets­tun­nel onder de A44 bij Lei­den-West zit erop! Dat bete­kent dat we in de komen­de peri­o­de de dam­wan­den kun­nen ver­wij­de­ren. Dit werk start maan­dag 4 april en is naar ver­wach­ting 15 april gereed. Het ver­wij­de­ren van de dam­wan­den kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Don­der­dag 7 april ook avondwerkzaamheden

De dam­wan­den wor­den over­dag tus­sen 08.00u en 17.00 uur door mid­del van uit­tril­len ver­wij­derd, ech­ter een klein deel moet in de avond wor­den ver­wij­derd. Dat heeft ermee te maken dat deze dam­wan­den dicht op de A44 staan, waar­door er een afzet­ting van de rij­baan nodig is. Omdat dit alleen ´s avonds is toe­ge­staan, wor­den deze werk­zaam­he­den op 1 avond (don­der­dag 7 april) tus­sen 21.00 en 23.00 uur uit­ge­voerd. Tij­dens deze avond­werk­zaam­he­den is afrit 8a afgesloten.