Bij aan­slui­ting Lei­den-West A44 wordt gestart met het ver­wij­de­ren van een deel van de bomen. Het werk wordt in 2 peri­o­des uit­ge­voerd: een deel dit najaar en een deel begin vol­gend jaar. De bomen moe­ten wor­den ver­wij­derd voor de ver­bre­ding van de A44 (inclu­sief recon­struc­tie aan­slui­ting Lei­den-West en Robert Boy­le via­duct) en voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen in dit gebied.

In het plan is reke­ning gehou­den met de wens om zo min moge­lijk bomen te kap­pen. Zo wor­den de kabels en lei­din­gen met een gestuur­de boring gedaan, waar­door er alleen bomen ver­wij­derd hoe­ven te wor­den op de plek waar de boring start en weer uit­komt. Nadat de werk­zaam­he­den voor de te ver­leg­gen kabels en lei­din­gen, de ver­bre­ding van de A44 en de recon­struc­tie van Lei­den-West zijn afge­rond, wor­den er weer nieu­we bomen terug geplant con­form het com­pen­sa­tie­plan dat in afstem­ming met de gemeen­te is opge­steld. Gestreefd wordt om de her­plant zo snel als moge­lijk te rea­li­se­ren, waar­bij zo nodig gefa­seerd wordt. Nu al is bekend dat her­plant van het in de eer­ste peri­o­de te kap­pen vak nabij de Ver­leng­de Was­se­naar­se­weg eind 2019 kan plaats­vin­den. De plan­ning voor de her­plant van de ove­ri­ge loca­ties is nog niet bekend.

Klik om te vergroten