Van­af afge­lo­pen maan­dag is er op het kruis­punt van de Hoofd­straat met de Mari­nus Post­straat in Val­ken­burg een ver­keers­re­ge­laar aan­we­zig om het ver­keer in goe­de banen te lei­den. Het kruis­punt is onder­deel van de fiets­om­lei­ding die in ver­band met de afslui­ting van het fiets­pad in de park­strook langs de N206 is ingesteld.

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en de gemeen­te Kat­wijk heb­ben afge­spro­ken dat de ver­keers­re­ge­laar in de och­tend gedu­ren­de 3 weken wordt inge­zet: 2 weken voor­af­gaand aan de voor­jaars­va­kan­tie en 1 week erna, op de dagen dat de bas­si­scho­len open zijn. De ver­keers­re­ge­laar bege­leidt tus­sen 08.00 uur en 09.00 uur het ver­keer, met name in ver­band met de fiet­sers naar de basis­scho­len De Dub­bel­burg en De Burcht.

Na deze 3 weken wordt er geë­va­lu­eerd of de inzet van de ver­keers­re­ge­laar een suc­ces was. Als dat zo is, dan zijn de gemeen­te, Bos­ka­lis en de pro­vin­cie van plan om tij­dens de loop­tijd van het pro­ject vaker een ver­keers­re­ge­laar in te zet­ten op deze loca­tie. Dit zal dan op gerich­te momen­ten gebeu­ren, zoals bij­voor­beeld in de week na school­va­kan­ties, maar dat is nog niet bepaald.

De inzet van de ver­keers­re­ge­laar is één van aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len die de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Bos­ka­lis tref­fen om de hin­der van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg ver­der te beperken.