Van­we­ge de suc­ces­vol ver­lo­pen inzet van de ver­keers­re­ge­laar op het kruis­punt Hoofd­straat met de Mari­nus Post­straat, in febru­a­ri, heb­ben de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis in over­leg met de gemeen­te Kat­wijk beslo­ten om dit na iede­re school­va­kan­tie voort te zet­ten. Het kruis­punt is onder­deel van de fiets­om­lei­ding die in ver­band met de afslui­ting van het fiets­pad in de park­strook langs de N206 is ingesteld. 

Omdat de mei­va­kan­tie voor kin­de­ren van basis­school De Burcht van­daag weer voor­bij is - en voor kin­de­ren van De Dub­bel­burg vol­gen­de week - is de ver­keers­re­ge­laar de komen­de twee weken op het kruis­punt aan­we­zig, met uit­zon­de­ring van aan­staan­de don­der­dag en vrij­dag (als de scho­len dicht zijn i.v.m. Hemel­vaart). De ver­keers­re­ge­laar leidt tus­sen 08.00 en 09.00 uur het ver­keer in goe­de banen, met name in ver­band met de fiet­sers naar de bei­de basis­scho­len. De ver­keers­re­ge­laar bege­leidt het ver­keer in de week na iede­re school­va­kan­tie, zolang de fiets­om­lei­ding in gebruik is.

De inzet van de ver­keers­re­ge­laar is één van aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len die de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en Bos­ka­lis tref­fen om de hin­der van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg ver­der te beperken.