Op de A44 wordt momen­teel hard gewerkt aan de via­duc­ten bij de Robert Boy­le­weg, de Ples­man­laan en de Omme­dijk­se­weg, ter voor­be­rei­ding op de ver­bre­ding van 2×2 naar 2×4 rij­stro­ken. Dit week­end plaat­sten we de eer­ste beton­nen lig­gers bij de Robert Boy­le­weg. Op deze plek gaat het om totaal 66 beton­nen lig­gers, met een leng­te van ca. 10 meter en een gewicht tus­sen de 4.000 en 9.000 kilo per stuk. Bekijk de foto’s van zater­dag en lees meer over de werk­wij­ze hoe we de A44 verbreden.

Foto’s: Tim Verhoog

Werk­wij­ze ver­bre­ding A44

De ver­bre­ding wordt uit­ge­voerd tus­sen Lei­den-West en knoop­punt Omme­dijk, om zo het extra ver­keer van en naar de nieu­we N434 op te van­gen. We bou­wen nu de west­zij­de van de nieu­we via­duc­ten op de A44, wat medio sep­tem­ber klaar moet zijn. De vier rij­stro­ken wor­den ver­vol­gens aan één kant gelegd. Hier­mee ont­staat er ruim­te aan de oost­kant om de bestaan­de via­duc­ten te slo­pen, de A44 aan te pas­sen en de nieu­we via­duc­ten te bou­wen. Nadat de gehe­le infra­struc­tuur aan de oost­zij­de gereed is, leg­gen we in de zomer van 2021 alle rij­ba­nen op de defi­ni­tie­ve plek waar­mee de ver­bre­ding van de A44 is gerealiseerd.

Lig­gers leggen

Bij het via­duct Omme­dijk­se­weg krijgt het nieu­we via­duct al aar­dig vorm. In okto­ber vorig jaar zijn hier de lig­gers gelegd. Tij­dens een nach­te­lij­ke afslui­ting van de weg wer­den de lig­gers, met een leng­te van 32 meter en een gewicht van 70.000 kilo op hun plek gehe­sen. Nu, begin april, zijn de lig­gers bij de Robert Boy­le­weg aan de beurt en eind april leg­gen we de lig­gers bij aan­slui­ting Lei­den-West. Bij knoop­punt Omme­dijk lig­gen de rij­ba­nen al op hun defi­ni­tie­ve plek. Ook de Brug Oude Rijn is klaar en uit­ge­rust met 2×4 rijstroken.

Plaat­sen lig­gers Ommedijkseweg

Plaatsen liggers Ommedijkseweg