Maan­dag 14 mei start Comol5 met de ver­bre­ding van de A4 tus­sen de N14 (Leid­schen­dam) en Vliet­land . Over een leng­te van ruim 5 kilo­me­ter gaat de weg van 2x3 naar 2x4 rij­stro­ken. De werk­zaam­he­den voor de ver­bre­ding wor­den in de avond en nacht uit­ge­voerd zodat het weg­ver­keer zo min moge­lijk hin­der onder­vindt. Voor het ver­keer is altijd mini­maal 1 rij­strook beschik­baar. Naar ver­wach­ting is de ver­bre­ding in het najaar van 2018 klaar, waar­mee auto­mo­bi­lis­ten gebruik kun­nen maken van de extra capa­ci­teit. Op een later moment, naar ver­wach­ting in 2021, wordt de weg tus­sen de N14 en Zoe­ter­wou­de opnieuw inge­richt en geasfalteerd.

De werk­zaam­he­den
De weg wordt ver­breed in de hui­di­ge mid­den­berm. Voor een deel ligt er al vol­doen­de asfalt om de ver­bre­ding te kun­nen maken en voor een deel moet er nieuw asfalt wor­den aan­ge­legd. Daar­naast wor­den de ver­keers­tech­ni­sche instal­la­ties op de nieu­we inrich­ting aan­ge­past. Hier­voor wor­den er nieu­we sig­na­le­rings­lus­sen in de weg aan­ge­bracht en wor­den er nieu­we (signalerings)borden opge­han­gen. Waar de bestaan­de por­ta­len wor­den her­ge­bruikt, krij­gen deze een gron­di­ge opknap­beurt. Deze wor­den voor­zien van een nieu­we coa­ting. De weg wordt niet afge­slo­ten, maar bij het ver­wij­de­ren en terug­plaat­sen van de por­ta­len boven de weg is er een kort­du­ren­de ver­keers­top van 15 minuten.

Werk­tij­den
Er wordt 5 tot 7 avonden/​nachten per week gewerkt. De aan­vangs­tijd ver­schilt per dag, maar er wordt niet eer­der dan 19.00 uur gestart en er wordt gewerkt tot uiter­lijk 06.00 uur de vol­gen­de ochtend.

Ver­ken­ning Rijkswaterstraat
Op 25 okto­ber 2017 heeft de minis­ter van Infra­struc­tuur en Water­staat de Start­be­slis­sing A4 knoop­punt Bur­ger­veen – N14 gete­kend. De doel­stel­ling van deze Ver­ken­ning is het ver­be­te­ren van de ver­keers­door­stro­ming op de A4 van­af Knoop­punt Bur­ger­veen en de aan­slui­ting met de N14 en daar­mee het ver­be­te­ren van de bereik­baar­heid van eco­no­misch belang­rij­ke loca­ties in de Rand­stad. De focus in het pro­ject ligt op het onder­zoe­ken van een extra rij­strook samen met infra­struc­tu­re­le maat­re­ge­len, met name rond de aan­slui­tin­gen met het onder­lig­gend wegen­net, omdat uit het ver­keers­kun­dig onder­zoek is geble­ken dat de uit­wis­se­ling met het omlig­gend onder­lig­gend wegen­net (onder meer via de paral­lel­struc­tuur) nog niet goed genoeg func­ti­o­neert. Daar­bij wor­den ook maat­re­ge­len op het gebied van ver­keers­ma­na­ge­ment en Smart Mobi­li­ty beschouwd. Meer infor­ma­tie staat op www.A4Burgerveen-N14.nl Deze ver­ken­ning staat los van deze werk­zaam­he­den van Comol5, die wor­den uit­ge­voerd in het kader van de RijnlandRoute.