De tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia kruist voor de aan­leg van de N434 ook een hoog­span­nings­mast. Die is onder­deel van een kilo­me­ters­lan­ge rij van mas­ten (hoog­span­nings­ver­bin­ding) waar 150 kilo­volt door­heen gaat en die mid­den in een volks­tui­nen­com­plex staat. Ten­neT is de lan­de­lijk beheer­der ervan. Ten­neT heeft de betref­fen­de mast voor­zien van sta­len dra­den (tui­en) die weer aan grondan­kers zijn ver­bon­den. De sta­len dra­den en de grondan­kers zijn zicht­baar en die­nen als extra ver­ste­vi­ging wan­neer Gaia er onder­door boort, naar ver­wach­ting eind december.

Ten­neT heeft deze werk­zaam­he­den inmid­dels uit­ge­voerd. Nadat de boor­werk­zaam­he­den voor dit deel van de tun­nels gereed zijn, zul­len de tui­en wor­den ver­wij­derd; de grondan­kers blij­ven in de grond achter.