Van­af 5 juni is ons infor­ma­tie­cen­trum weer hele­maal geo­pend. Het is dan nog wel nodig om een afspraak voor een bezoek te maken. Wij heb­ben er veel zin in om je bij te pra­ten over al het werk dat in de afge­lo­pen tijd is uit­ge­voerd en om jouw vra­gen over de Rijn­land­Rou­te te beantwoorden.

Reser­ve­ren

Wil je langs­ko­men? Dan moet je een reser­ve­ring maken via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten. Zoals in de zomer wer­ken we nu ook met tijd­slo­ten. In zo’n tijd­slot (duur 45 minu­ten) ver­zor­gen wij voor jou een rond­lei­ding, waar­bij we je ver­tel­len wat er in de afge­lo­pen peri­o­de is gebeurd, wat we nog alle­maal gaan doen en we nemen je natuur­lijk mee naar ons uit­kijk­punt. We gaan niet het bouw­ter­rein op. Om de onder­lin­ge vei­li­ge afstand van 1,5 meter te waar­bor­gen mogen er maxi­maal 4 men­sen tege­lijk mee met een rond­lei­ding. En mond­kap­jes zijn ook in het infor­ma­tie­cen­trum ver­plicht. Als je zit mag je deze afdoen.

Heb je spe­ci­fie­ke vra­gen, dan kun je ons natuur­lijk altijd mai­len op: informatiecentrum@​rijnlandroute.​nl.

We zijn geo­pend op de oor­spron­ke­lij­ke ope­nings­tij­den: woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur.

Ons team is er klaar voor, we hopen je bin­nen­kort te mogen begroeten.