Het ont­werp “Pol­der­land­schap met knot­wil­gen” is met 54% van de stem­men geko­zen als groen­in­vul­ling van de roton­de bij de krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan. Vier omwo­nen­den bedach­ten elk een groen­ont­werp en daar­na was het de beurt aan de bewo­ners van Val­ken­burg om aan te geven wel­ke hun favo­riet was. In totaal stem­den 335 Val­ken­bur­gers op het ont­werp van hun keuze.

Win­nen­de ontwerp

De wil­gen op de roton­de sym­bo­li­se­ren het pol­der­land­schap in deze omge­ving, onder de knot­wil­gen komen grassoorten.

Gerien Barn­hoorn

Gerien Barn­hoorn bedacht het win­nen­de ont­werp. Haar idee is dat het pol­der­land­schap, zo ken­mer­kend voor deze omge­ving, tus­sen de omrin­gen­de wegen zicht­baar blijft. “Wat ik mooi vind, is dat we op deze manier steeds een stuk­je pol­der terug­zien op de roton­de, elke keer als je er over­heen rijdt”, aldus Gerien.

Stem­ron­de en participatietraject

Het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject met de omge­ving lever­de vier ont­wer­pen op, die vol­de­den aan de beleids­ka­ders voor ver­keer en groen van de gemeen­te Kat­wijk. Val­ken­bur­gers van­af 8 jaar kon­den tij­dens de stem­ron­de kie­zen uit vier ont­wer­pen. Op het win­nen­de ont­werp kwa­men 182 stem­men bin­nen, iets meer dan de helft van alle stemmen.

Pol­der­land­schap met knot­wil­gen” wordt nog dit voor­jaar aangeplant.