Afgelopen maand heeft de provincie Zuid-Holland hard gewerkt aan het ontwerpen van drie zuidelijke varianten voor de tijdelijke N206. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. de grondeigenaren aan de zuidkant van de huidige N206, Katwijk Smart Village (KSV) en ook is de omgeving middels informatietafels betrokken bij de uitwerking van de ontwerpen. In nauwe afstemming met o.a. de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de ontwerpen nu nagenoeg gereed. De onderzoeksbureaus gaan nu starten met het onderzoeken van de aspecten voor de verschillende varianten (drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde) zoals vermeld in de vergelijkingstabel, ook wel trade-off-matrix (TOM).

Aanvullende aspecten in de TOM

Op basis van de inbreng van de informatietafels op 26 en 27 november jl. en afstemming met de betrokken stakeholders is de TOM op diverse aspecten uitgebreid om het onderscheid tussen de varianten zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij het aspect bereikbaarheid is sluipverkeer als criterium toegevoegd. Dit vanwege zorgen bij de omgeving over mogelijk sluipverkeer als gevolg van de tijdelijke N206. Verder is bij het aspect woon- en leefmilieu de afstand van de tijdelijke N206 tot de woningen en scholen aan de TOM toegevoegd. Daarnaast wordt ook het effect van de tijdelijke N206 op beschermde plant- en diersoorten en niet-gesprongen explosieven meegenomen. Tot slot is het aspect vergunningen toegevoegd, om de vergunningtechnische haalbaarheid van de varianten inzichtelijk te maken.

Besluitvorming

Aan de hand van de criteria in de TOM worden alle varianten tot en met januari 2020 onderzocht. De resultaten worden daarin zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief weergegeven. Na afronding van het onderzoek nemen Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een besluit over de ligging van de tijdelijke N206. Uiteraard volgt daarop een terugkoppeling naar de omgeving.

Op de hoogte blijven over de voortgang van het onderzoek?

Alle informatie over het onderzoek, de voortgang en contactmomenten met de omgeving is te vinden op www.rijnlandroute.nl. Je kunt je ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter en Instagram.