Afge­lo­pen maand heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hard gewerkt aan het ont­wer­pen van drie zui­de­lij­ke vari­an­ten voor de tij­de­lij­ke N206. Er zijn diver­se gesprek­ken gevoerd met o.a. de grond­ei­ge­na­ren aan de zuid­kant van de hui­di­ge N206, Kat­wijk Smart Vil­la­ge (KSV) en ook is de omge­ving mid­dels infor­ma­tie­ta­fels betrok­ken bij de uit­wer­king van de ont­wer­pen. In nau­we afstem­ming met o.a. de gemeen­te Kat­wijk, het Rijks­vast­goed­be­drijf en het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land zijn de ont­wer­pen nu nage­noeg gereed. De onder­zoeks­bu­reaus gaan nu star­ten met het onder­zoe­ken van de aspec­ten voor de ver­schil­len­de vari­an­ten (drie aan de zuid­zij­de en één aan de noord­zij­de) zoals ver­meld in de ver­ge­lij­kings­ta­bel, ook wel tra­de-off-matrix (TOM).

Aan­vul­len­de aspec­ten in de TOM

Op basis van de inbreng van de infor­ma­tie­ta­fels op 26 en 27 novem­ber jl. en afstem­ming met de betrok­ken sta­ke­hol­ders is de TOM op diver­se aspec­ten uit­ge­breid om het onder­scheid tus­sen de vari­an­ten zo goed moge­lijk in beeld te bren­gen. Bij het aspect bereik­baar­heid is sluip­ver­keer als cri­te­ri­um toe­ge­voegd. Dit van­we­ge zor­gen bij de omge­ving over moge­lijk sluip­ver­keer als gevolg van de tij­de­lij­ke N206. Ver­der is bij het aspect woon- en leef­mi­li­eu de afstand van de tij­de­lij­ke N206 tot de wonin­gen en scho­len aan de TOM toe­ge­voegd. Daar­naast wordt ook het effect van de tij­de­lij­ke N206 op bescherm­de plant- en dier­soor­ten en niet-gespron­gen explo­sie­ven mee­ge­no­men. Tot slot is het aspect ver­gun­nin­gen toe­ge­voegd, om de ver­gun­ning­tech­ni­sche haal­baar­heid van de vari­an­ten inzich­te­lijk te maken.

Besluit­vor­ming

Aan de hand van de cri­te­ria in de TOM wor­den alle vari­an­ten tot en met janu­a­ri 2020 onder­zocht. De resul­ta­ten wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk en kwan­ti­ta­tief weer­ge­ge­ven. Na afron­ding van het onder­zoek nemen Gede­pu­teer­de Sta­ten van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land een besluit over de lig­ging van de tij­de­lij­ke N206. Uiter­aard volgt daar­op een terug­kop­pe­ling naar de omgeving.

Op de hoog­te blij­ven over de voort­gang van het onderzoek?

Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op www.rijnlandroute.nl. Je kunt je ook abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram.