Bin­nen­kort ver­an­dert de ver­keers­si­tu­a­tie bij aan­slui­ting Lei­den-West. Om de door­stro­ming van het ver­keer op de N206 tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te te bevor­de­ren, maken we hier een zoge­he­ten ‘gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting’. Dat is een ver­keers­op­los­sing die in de Ver­e­nig­de Sta­ten al vaker wordt toe­ge­past, maar nieuw is in Nederland.

Van­af 27 mei sor­teert het ver­keer gedu­ren­de 2,5 jaar eer­der links voor op de aan­slui­ting Lei­den-West. Hier­door rijdt het ver­keer over een kor­te leng­te aan de lin­ker­kant van de weg. Door ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den, bar­riers en zicht­scher­men tus­sen de rij­stro­ken wordt het ver­keer in goe­de banen geleid. Het ver­keer hoeft min­der vaak te krui­sen. Het gevolg is dat het ver­keer tij­dens de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te vei­lig en goed blijft door­stro­men. De A44 blijft open tij­dens de werkzaamheden.

Vei­lig, over­zich­te­lijk en duidelijk

De toe­pas­sing van deze ver­keers­op­los­sing in Lei­den-West is voor­af door een panel van ver­keers­ex­perts en weg­ge­brui­kers getest op vei­lig­heid, over­zich­te­lijk­heid en dui­de­lijk­heid. Bekijk deze simu­la­tie om vier rou­tes van de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting te verkennen.

Ombouw naar tij­de­lij­ke situatie

Om de hui­di­ge aan­slui­ting naar de tij­de­lij­ke situ­a­tie om te bou­wen, vin­den er in de nach­ten voor­af­gaand aan de ombouw voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den plaats. Daar­voor is het aan­tal rij­stro­ken per rich­ting beperkt in de nach­te­lij­ke uren. In het week­end van 25 mei wordt het kruis­punt omge­bouwd naar de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting. Van­af 27 mei is de nieu­we ver­keers­si­tu­a­tie in gebruik. Meer infor­ma­tie over de plan­ning van deze ombouw is begin mei bekend.

Net als nu zijn er in de tij­de­lij­ke situ­a­tie ook 2 x 2 rij­stro­ken beschik­baar voor gemo­to­ri­seerd ver­keer. Voor fiet­sers en voet­gan­gers zijn er apar­te paden. Zij wor­den al sinds medio maart met bor­den omgeleid.

Defi­ni­tie­ve inrich­ting aan­slui­ting Leiden-West

Op de aan­slui­ting Lei­den-West staat het ver­keer nu regel­ma­tig vast. Daar­om wordt deze, als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, opnieuw inge­richt. In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie, van­af 2022, komen er apar­te op- en afrit­ten naar en van de A44 in de ver­schil­len­de rich­tin­gen. Hier­door wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men, dank­zij vrije rechts­af bewe­gin­gen hoeft ver­keer elkaar min­der te krui­sen. Voor fiet­sers komt er een fiets­tun­nel door Lei­den-West. Daar­door kun­nen fiet­sers hier in de toe­komst ook vei­li­ger en snel­ler doorrijden.