Unie­ke vondst langs de Tjal­ma­weg (N206): ca. 125 meter van een Romein­se weg is gevon­den, met bij­be­ho­ren­de Romein­se neder­zet­ting. Zater­dag 13 okto­ber 2018 kun­nen belang­stel­len­den de opgra­ving bezoeken.

Langs de ir. G. Tjal­ma­weg (N206) is bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen een deels intac­te weg van zo’n 125 meter uit de Romein­se tijd gevon­den. De bij­be­ho­ren­de Romein­se neder­zet­ting bevat huis­plat­te­gron­den, een grach­ten­sys­teem en een graf­veld. Dit zijn waar­de­vol­le vond­sten die een com­ple­ter beeld geven van de bewo­nings­ge­schie­de­nis van dit deel van Zuid-Hol­land en de Romein­se Limes. Een abso­lu­te top­vondst is een stuk Romeins bouw­ma­te­ri­aal, waar­op nog pleis­ter­werk en een schil­de­ring te zien zijn, dit wordt niet vaak gevon­den. De vondst kwam aan het licht tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek dat de pro­vin­cie Zuid-Hol­land langs de Tjal­ma­weg in Kat­wijk uit­voert, ter voor­be­rei­ding op de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te. Op zater­dag 13 okto­ber 2018, tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen, kun­nen belang­stel­len­den de opgra­ving bezoeken.

Romein­se weg deels gaaf en vol­le­dig aangetroffen

De gaaf­heid en vol­le­dig­heid van de Romein­se weg zijn een gro­te ver­ras­sing. Ook de leng­te van de aan­ge­trof­fen weg is bij­zon­der. De berm­grep­pels en de ver­ti­ca­le hou­ten palen - die dien­den om de weg niet te laten ver­zak­ken - zijn na bij­na 2000 jaar nog aan­we­zig. Som­mi­ge van de eiken­hou­ten palen zijn mans­hoog. Deze Romein­se weg dateert ver­moe­de­lijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Rij­ke vindplaats

Naast de Romein­se weg en het pleis­ter­werk zijn onder ande­re huis­plat­te­gron­den, grep­pels en grach­ten, en een graf­veld met cre­ma­tie­gra­ven en gra­ven gevon­den. In de grach­ten zijn gro­te hoe­veel­he­den aar­de­werk, frag­men­ten van leren schoei­sel, mun­ten, hou­ten voor­wer­pen, dak­pan­nen en een vis­fuik aangetroffen.

Publieks­dag zater­dag 13 okto­ber 2018

Op zater­dag 13 okto­ber, tij­dens de Nati­o­na­le Arche­o­lo­gie­da­gen, orga­ni­seert de pro­vin­cie Zuid-Hol­land met de gemeen­te Kat­wijk een spe­ci­a­le publieks­dag. Bezoe­kers kun­nen dan de opgra­ving langs de Tjal­ma­weg bezoe­ken, zij moe­ten zich hier­voor van te voren aan­mel­den. Meer infor­ma­tie over deze publieks­dag en aan­mel­den voor een rond­lei­ding staat van­af don­der­dag 27 sep­tem­ber a.s. op www.rijnlandroute.nl. De belang­rijk­ste vond­sten wor­den in ieder geval van­af begin 2019 in het Infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te tentoongesteld.

Arche­o­lo­gie RijnlandRoute

De pro­vin­cie is door de samen­stel­ling van haar bodem een gebied dat rijk is aan arche­o­lo­gie. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze vroe­ge bewo­nings­ge­schie­de­nis. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land brengt de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te dan ook graag in een vroeg sta­di­um in beeld en waar nodig stelt zij daar­bij de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig, con­ser­veert en behoudt zij deze. Het liefst behou­den wij vond­sten ter plek­ke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan wor­den vind­plaat­sen ex situ (=mid­dels een opgra­ving) behou­den. Zo beschermt de pro­vin­cie haar arche­o­lo­gisch erf­goed en maken wij het beleef­baar voor een gro­ter publiek.

Romein­se Limes

Deze opgra­vin­gen zijn onder­deel van de Romein­se Limes, de oude noord­grens van het Romein­se Rijk. Van­we­ge de gro­te arche­o­lo­gi­sche bete­ke­nis is de Limes voor­ge­dra­gen om benoemd te wor­den tot UNES­CO-Werel­derf­goed. De plan­ning is om in 2020 het nomi­na­tie­dos­sier aan te bie­den aan het Werel­derf­goed­cen­trum van UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werel­derf­goed­co­mi­té dan of het Neder­ger­maan­se deel van de Romein­se Limes op de Werel­derf­goed­lijst wordt geplaatst. Voor het ver­krij­gen van de Werel­derf­goed­sta­tus is het nodig dat de ter­rei­nen die wor­den voor­ge­dra­gen de hoogst moge­lij­ke bescher­mings­sta­tus heb­ben. In ons land bete­kent dat de sta­tus van Arche­o­lo­gisch Rijks­mo­nu­ment. De Limes is zo bij­zon­der dat we deze voor de vol­gen­de gene­ra­ties wil­len behou­den. Het Rijk en de pro­vin­cies Zuid-Hol­land, Utrecht en Gel­der­land en gemeen­ten wer­ken hier­in samen.

Arche­o­lo­gisch onderzoek

Het onder­zoek langs de N206 ir. G. Tjal­ma­weg wordt uit­ge­voerd door ADC Arche­o­pro­jec­ten uit Amers­foort, onder­steund door mede­wer­kers van de Uni­ver­si­teit Lei­den en vrij­wil­li­gers. De opgra­ving duurt nog enke­le weken. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek wordt in 2018 afge­rond, afhan­ke­lijk van wat er nog wordt aan­ge­trof­fen. In 2019 wor­den de resul­ta­ten van het arche­o­lo­gisch onder­zoek gepubliceerd.

Plan­ning werk­zaam­he­den aan­pas­sing N206 ir. G. Tjalmaweg

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land laat con­form wet- en regel­ge­ving, ruim voor­dat de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg voor de Rijn­land­Rou­te begin­nen, arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­voe­ren. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek heeft geen gevol­gen voor de plan­ning van de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg. Deze werk­zaam­he­den star­ten vol­gens plan­ning in de twee­de helft van 2019.