Unieke vondst langs de Tjalmaweg (N206): ca. 125 meter van een Romeinse weg is gevonden, met bijbehorende Romeinse nederzetting. Zaterdag 13 oktober 2018 kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken.

Langs de ir. G. Tjalmaweg (N206) is bij archeologische opgravingen een deels intacte weg van zo’n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. De bijbehorende Romeinse nederzetting bevat huisplattegronden, een grachtensysteem en een grafveld. Dit zijn waardevolle vondsten die een completer beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes. Een absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal, waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn, dit wordt niet vaak gevonden. De vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Op zaterdag 13 oktober 2018, tijdens de Nationale Archeologiedagen, kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken.

Romeinse weg deels gaaf en volledig aangetroffen

De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg zijn een grote verrassing. Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen – die dienden om de weg niet te laten verzakken – zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Rijke vindplaats

Naast de Romeinse weg en het pleisterwerk zijn onder andere huisplattegronden, greppels en grachten, en een grafveld met crematiegraven en graven gevonden. In de grachten zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik aangetroffen.

Publieksdag zaterdag 13 oktober 2018

Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, organiseert de provincie Zuid-Holland met de gemeente Katwijk een speciale publieksdag. Bezoekers kunnen dan de opgraving langs de Tjalmaweg bezoeken, zij moeten zich hiervoor van te voren aanmelden. Meer informatie over deze publieksdag en aanmelden voor een rondleiding staat vanaf donderdag 27 september a.s. op www.rijnlandroute.nl. De belangrijkste vondsten worden in ieder geval vanaf begin 2019 in het Informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld.

Archeologie RijnlandRoute

De provincie is door de samenstelling van haar bodem een gebied dat rijk is aan archeologie. Archeologie vertelt veel over onze vroege bewoningsgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland brengt de vindplaatsen in het projectgebied van de RijnlandRoute dan ook graag in een vroeg stadium in beeld en waar nodig stelt zij daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt zij deze. Het liefst behouden wij vondsten ter plekke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan worden vindplaatsen ex situ (=middels een opgraving) behouden. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en maken wij het beleefbaar voor een groter publiek.

Romeinse Limes

Deze opgravingen zijn onderdeel van de Romeinse Limes, de oude noordgrens van het Romeinse Rijk. Vanwege de grote archeologische betekenis is de Limes voorgedragen om benoemd te worden tot UNESCO-Werelderfgoed. De planning is om in 2020 het nominatiedossier aan te bieden aan het Werelderfgoedcentrum van UNESCO in Parijs. In 2021 besluit het Werelderfgoedcomité dan of het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Voor het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus is het nodig dat de terreinen die worden voorgedragen de hoogst mogelijke beschermingsstatus hebben. In ons land betekent dat de status van Archeologisch Rijksmonument. De Limes is zo bijzonder dat we deze voor de volgende generaties willen behouden. Het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en gemeenten werken hierin samen.

Archeologisch onderzoek

Het onderzoek langs de N206 ir. G. Tjalmaweg wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort, ondersteund door medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers. De opgraving duurt nog enkele weken. Het archeologisch onderzoek wordt in 2018 afgerond, afhankelijk van wat er nog wordt aangetroffen. In 2019 worden de resultaten van het archeologisch onderzoek gepubliceerd.

Planning werkzaamheden aanpassing N206 ir. G. Tjalmaweg

De provincie Zuid-Holland laat conform wet- en regelgeving, ruim voordat de werkzaamheden aan de N206 ir. G. Tjalmaweg voor de RijnlandRoute beginnen, archeologisch onderzoek uitvoeren. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de planning van de werkzaamheden aan de Tjalmaweg. Deze werkzaamheden starten volgens planning in de tweede helft van 2019.