Deze zomer werd het werk op de A44 en N206 gro­ten­deels afge­rond. In de komen­de tijd wor­den enke­le rest­pun­ten opge­lost en plan­ten we de hagen in de mid­den­berm. Hier­door zijn er in de nacht of het week­end soms min­der rij­stro­ken beschik­baar, of we lif­ten mee op een bestaan­de onderhoudsafsluiting.

Vrij­dag 22 okto­ber 21.00 uur – zater­dag 23 okto­ber 14 uur

Tij­dens een bestaan­de afslui­ting op de A44 rich­ting Den Haag op het deel tus­sen afrit 3 en de N448 voe­ren wij werk­zaam­he­den uit bij de Brug Oude Rijn. Daar­naast berei­den we de onder­grond alvast voor voor het plan­ten van de hagen en wor­den er diver­se rest­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd aan de A44.

Vrij­dag 22 okto­ber 21.00 uur – zater­dag 23 okto­ber 09.00 uur N206 en A44

Op de N206 ter hoog­te van de A44/​ aan­slui­ting Lei­den-West voe­ren we bestra­tings­werk­zaam­he­den uit. In bei­de rich­tin­gen blijft 1 rij­strook op de N206 beschik­baar. Tij­dens een kor­te ver­keers­stop op de A44 rij­baan rich­ting Amster­dam plaat­sen we por­ta­len op de A44. De ver­keers­stop duurt maxi­maal 15 minu­ten en vindt plaats na mid­der­nacht (rond 01.30/02.00u).

Maan­dag 25 okto­ber t/​m vrij­dag 29 okto­ber, dage­lijks tus­sen 09.30 – 15.30 uur

Afslui­ting 1 rij­strook op de afrit op afrit (8) A44 van­uit Den Haag en 1 rij­strook N206 thv de afrit. We bren­gen dan ban­den en kol­ken aan in de bestra­ting en wer­ken de berm en het talud af.

Vrij­dag 5 novem­ber 20.00 uur – zater­dag 6 novem­ber 08.30 uur

Op de rij­baan rich­ting Amster­dam zijn min­der rij­stro­ken beschik­baar. We plan­ten dan hagen in de middenberm.

Maan­dag 15 novem­ber tus­sen 21.00 uur – 05.00 uur

Toe­rit 8 (Lei­den-West) op de A44 rich­ting Amster­dam is afge­slo­ten in ver­band met het aan­bren­gen van de dek­laag van het asfalt.

Dins­dag 16 novem­ber tus­sen 21.00 – 05.00 uur

Toe­rit en afrit 8 (Lei­den-West) op de A44 rich­ting Amster­dam zijn afge­slo­ten in ver­band met het ver­wij­de­ren van asfalt in de tussenberm.

Maan­dag 29 novem­ber tus­sen 21.00 – 05.00 uur

Maan­dag 29 novem­ber is een reser­ve­da­tum wan­neer de werk­zaam­he­den van 15/​16 novem­ber door (weers)omstandigheden niet door kun­nen gaan.