Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­se­ren aan­staan­de woens­dag­avond een infor­ma­tie­avond voor de inrich­ting van de park­strook, ten noor­den van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Tij­dens de avond wordt de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de park­strook gepre­sen­teerd en kun­nen vra­gen gesteld wor­den. De avond vindt onli­ne plaats, via een webi­nar. Dit doen wij in ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len. U leest hier hoe u het webi­nar kunt volgen.

Datum: Woens­dag 9 decem­ber 2020.

Tijd­stip: 19.00 – 20.00 uur.

Pre­sen­ta­tie: Stijn Koole, land­schaps­ar­chi­tect voor Bos­ka­lis, pre­sen­teert de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de parkstrook.

Link webi­nar: U kunt het webi­nar via de vol­gen­de link volgen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgwMWVmODktMzUzYy00ZWU4LWEwYTgtMmUyYTc1NjBkYTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d99bc28-8f28-4a73-a501-63a8e1eb3040%22%2c%22Oid%22%3a%22be512cb1-7682-41fb-99e7-f970cbad7c56%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d  

U kunt de link woens­dag voor 19.00 uur al aan­klik­ken, het webi­nar start van­af 19.00 uur.

Sys­teem: Het webi­nar wordt via Livestream van Micro­soft Teams aangeboden.

Aan­mel­den: U hoeft geen abon­ne­ment op Micro­soft Teams te heb­ben of aan te maken om het webi­nar te kun­nen volgen.

Vra­gen stel­len: U kunt tij­dens dit webi­nar vra­gen stel­len via de chat­func­tie. Wij beant­woor­den de vra­gen zoveel moge­lijk tij­dens het webi­nar. Alle gestel­de vra­gen en ant­woor­den wor­den na afloop op www.rijnlandroute.nl geplaatst.

Niet aan­we­zig? Mocht u woens­dag niet in de gele­gen­heid zijn het webi­nar live te vol­gen, dan kunt u na afloop het webi­nar nog­maals bekij­ken. Wij maken nog via de web­si­te bekend op wel­ke manier dit kan.

Indien u vra­gen heeft over deze avond, kunt u deze stel­len via tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl

Wij begroe­ten u graag aan­staan­de woensdagavond.