Kunst, cul­tuur en arche­o­lo­gie2019-10-11T12:47:34+02:00

Hei­li­ge Bar­ba­ra

Waar een tun­nel geboord wordt of mijn­bou­wers aan het werk zijn, staat altijd een beeld­je van de Hei­li­ge Bar­ba­ra. Zij is de bescherm­hei­li­ge van onder ande­re inge­ni­eurs, mijn­bou­wers, brand­weer­lie­den en bouw­vak­kers. Zo ook van de tun­nel­boor­ders van de Rijn­land­Rou­te.

In de start­schacht bij Vliet­land, waar de tun­nel­boor­ma­chi­ne begint met boren, is in een klein kast­je aan de muur een beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra geplaatst. De tra­di­tie is begin 20e eeuw door mijn­wer­kers van­uit Duits­land mee­ge­no­men naar Neder­land. Sinds de eer­ste geboor­de tun­nel in Neder­land in 1999 is het beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra ook in de tun­nel­bouw een ver­trouwd gezicht. Het beeld­je van de hei­li­ge Bar­ba­ra wordt voor­af­gaand aan het boren inge­ze­gend door een pries­ter. Voor de tun­nel­boor­ders is de aan­we­zig­heid van hun bescherm­hei­li­ge een voor­waar­de. Zon­der dat zij is inge­ze­gend en in het kast­je is geplaatst wordt er niet geboord.

Meer kunst, cul­tuur en arche­o­lo­gie

Hei­li­ge Bar­ba­ra

Waar een tun­nel geboord wordt of mijn­bou­wers aan het werk zijn, staat altijd een beeld­je van de Hei­li­ge Bar­ba­ra. Zij is de bescherm­hei­li­ge van onder ande­re inge­ni­eurs, mijn­bou­wers, brand­weer­lie­den en bouw­vak­kers. Zo ook van de tun­nel­boor­ders van de Rijn­land­Rou­te.

Arche­o­lo­gie Rijn­land­Rou­te

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is een rijk arche­o­lo­gisch gebied. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze geschie­de­nis. De pro­vin­cie wil graag even­tu­e­le vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied in beeld bren­gen en waar nodig de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig stel­len, con­ser­ve­ren en behou­den. Zo bescher­men wij ons arche­o­lo­gisch erf­goed en maken het beleef­baar voor een gro­ter publiek.