Bos­ka­lis heeft in juni aan direct omwo­nen­den gevraagd om mee te wer­ken aan een tevre­den­heids­on­der­zoek. Bos­ka­lis wil nu graag aan nog meer bewo­ners, onder­ne­mers én gebrui­kers van de Tjal­ma­weg vra­gen om deel te nemen aan het twee­de tevre­den­heids­on­der­zoek. Het onder­zoek richt zich op de hin­der­be­le­ving en ver­keers­vei­lig­heid bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den en op de com­mu­ni­ca­tie en het con­tact met de aan­ne­mer. Het onder­zoek wordt elk half jaar uit­ge­voerd. Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten van het onder­zoek om de maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king indien moge­lijk aan te pas­sen of te verbeteren.

Ben je betrok­ken bij het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg als bewo­ner, onder­ne­mer of rij je regel­ma­tig over de Tjal­ma­weg? Dan nodi­gen wij je van har­te uit om deel te nemen aan dit onder­zoek. Het invul­len duurt 5 minu­ten. Mee­doen kan tot en met 31 decem­ber via:  https://survey123.arcgis.com/share/314e93af6d854955a8f61c03895796b7

Bereik­baar­heid en contact

Bos­ka­lis is natuur­lijk ook via de gebrui­ke­lij­ke manie­ren te berei­ken voor vra­gen of het maken van een per­soon­lij­ke afspraak: per mail, tele­fo­nisch en via de Bou­w­App. Bos­ka­lis heeft ook regel­ma­tig con­tact met de omge­ving via gebieds­ge­rich­te klank­bord­groe­pen. Meer infor­ma­tie vind je op: https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/bouwkeet-en-contact-met-boskalis/