Het hei­werk voor de fun­de­ring van het twee­de deel van de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet ver­loopt voor­spoe­dig. Na een ver­traag­de start, is er de afge­lo­pen weken veel voort­gang gemaakt. We wer­ken nog tot vrij­dag 18 decem­ber, om na de feest­da­gen­pe­ri­o­de van­af 4 janu­a­ri het laat­ste deel te hei­en. We ver­wach­ten medio janu­a­ri klaar te zijn.

Afge­lo­pen najaar werd de A4 ver­legd naar de defi­ni­tie­ve loca­tie onder het eer­ste deel van de fly-overs. Hier­door is er ruim­te ont­staan om het knoop­punt ver­der af te bou­wen. Net als bij de bouw van de eer­ste fase, zul­len we na het aan­bren­gen van de fun­de­rings­pa­len de sta­len onder­steu­nings­con­struc­tie opbou­wen. Deze dient ter onder­steu­ning van de hou­ten bekis­ting, waar­in het beton van de fly-overs wordt gestort. Knoop­punt Hof­vliet zorgt straks voor de ver­bin­ding tus­sen de A4 en de nieu­we N434 met geboor­de tunnel.

Foto’s: Den­nis Koene