Van­daag vond de inze­ge­ning van de tun­nel­boor­ma­chi­ne plaats, als voor­be­rei­ding op het boren van de twee­de tun­nel­buis. Hoe­wel deze gebeur­te­nis van­we­ge het coro­na­vi­rus een beschei­den karak­ter had, was het voor ons boor­team belang­rijk om stil staan bij dit bij­zon­de­re moment.

Pries­ter Pier­rot van de Fran­se kerk in Was­se­naar zegen­de tra­di­tie­ge­trouw de tun­nel­boor­ma­chi­ne en het beeld­je van de Hei­li­ge Bar­ba­ra in. Dat gebeur­de in het bij­zijn van onze bescherm­vrou­we en een deel van ons boor­team, uiter­aard alles vol­gens de vei­lig­heids­voor­schrif­ten en op 1,5 meter afstand van elkaar.

Nu de inze­ge­ning is vol­tooid, kun­nen de tun­nel­boor­ders van start. We ver­wach­ten in de komen­de week de eer­ste meters te kun­nen boren.